Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

18 november 2016 - Trafik & infrastruktur

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Stegvisa förbättringar på E18 i Karlskoga

Nu gör Karlskoga kommun och Trafikverket illsammans flera mindre åtgärder för att höja trafiksäkerheten på och runt E18. Samtidigt pågår det långsiktiga arbetet med en vägplan för ombyggnad av Ekebykorset.

En ombyggnad av Ekebykorset kan dock tidigast börja under 2018. Men några åtgärder har redan gjort för att öka trafiksäkerheten i korsningen.

Trafikverket har målat upp ”60” i körbanan i anslutning till de flesta korsningspunkterna längs med genomfarten. Syftet är att uppmärksamma trafikanter på den högsta tillåtna hastigheten, där 60 kilometer i timmen gäller.Kommunen har på de kommunala vägarna Skrantahöjdsvägen och Selma Lagerlöfs väg, som korsar E18 vid Ekebykorset satt upp varningsskyltar med texten "Olycksdrabbad korsning".

Arbetar tillsammans
Det är Karlskoga kommun som förvaltar det kommunala vägnätet och Trafikverket är väghållare för det statliga vägnätet. Arbetet för att öka trafiksäkerheten pågår ständigt och Trafikverket och Karlskoga kommun samarbetar kring lösningarna.

Sedan tidigare har följande åtgärder gjorts under 2014-2015 på genomfarten i Karlskoga:

  • Vägmärkesportalerna i korsningarna byttes ut och nya vägvisningsskyltar sattes upp.

  • Mitträcken monterades så att trafiken är mötesseparerad längs med hela
    genomfarten. På vissa punkter har krockdämpare satts upp på räckesändarna.

  • Sidoräckena längs med genomfarten kompletterades så att hela sträckningen genom Karlskoga har räcken mot längsgående gång- och cykeltrafik.

  • Utöver det lades under 2015 ny beläggning längs med hela genomfarten på alla körfält och svängfiler och även en del gång- och cykelvägar.

Större investeringar kräver politiska beslut
Arbetet för att öka trafiksäkerheten pågår ständigt och Karlskoga kommun samarbetar med Trafikverket kring lösningarna. Trafikverket och Karlskoga kommun har dessutom dialog med Polisen om trafiksituationen på genomfarten. Större investeringar i vägnätet kräver politiska beslut och prioriteringar. Dels av Trafikverkets som ansvarig för E18, men även från kommunens sida när det gäller anslutningsvägar och från Region Örebro län när det gäller kollektivtrafikfrågor.

Den åtgärdsvalsstudie för E18 genom Karlskoga som Trafikverket presenterade
2014 ligger bland annat till grund för sådana prioriteringar och beslut. Ambitionen i åtgärdsvalsstudien är att på lång sikt bygga bort samtliga ljusreglerade korsningar genom Karlskoga och att alla passager för oskyddade trafikanter ska ske planskilt i tunnel eller på bro över E18.

Uppdaterad 2016-11-18