Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Cirkulationsplatsen vid Ekeby godkänd för trafik

Trafikverkets ombyggnadsentreprenad vid Ekebykorset i Karlskoga är nu godkänd.

Den tidigare ljusreglerade korsningen vid Ekeby har nu ersatts av en cirkulationsplats med syftet att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten på E18 genom Karlskoga. När projektet inleddes var Trafikverket och Karlskoga kommun överens om att en gång- och cykeltunnel skulle byggas där oskyddade trafikanter kunde passera säkert under E18. På grund av svåra markförhållanden och ökade kostnader valde Trafikverket att avbryta tunnelbygget. Den entreprenad som nu godkänts inkluderar fortfarande en cirkulationsplats men gående och cyklister måste även fortsättningsvis passera över E18 på ett övergångsställe.

Karlskoga kommun poängterar, vilket är framfört till Trafikverket, att ombyggnaden av Ekebykorset inte kan anses vara klar så länge planskildhet saknas för oskyddade trafikanter. Vi kommer att fortsätta driva kravet på att en gång- och cykelvägsbro byggs över E18 vid Ekeby, säger Tony Ring, kommunstyrelsens ordförande.

Karlskoga kommun har av det skälet heller inte deltagit i arbetet med utformning och utförande för den entreprenad som nu färdigställts.