Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Modersmål

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Förskolan

Om ditt barn har ett annat modersmål än svenska ska du ange det i ansökan om förskoleplats. Vi försöker placera barn med samma modersmål tillsammans. Vid inskolningen kartläggs barnets språk tillsammans med föräldrarna för att se vilka språk barnet omges av i sin vardag.

Därefter görs kontinuerliga uppföljningar av språkutvecklingen. Arbetet sker i nära samarbete med föräldrarna och tolk används vid behov. I den dagliga förskoleverksamheten används tecken, bilder och annat material för att underlätta och stärka språkutvecklingen.

Grundskolan

Modersmålet är viktigt för barns identitet och självkänsla. Tappar barnet sitt förstaspråk tappar han eller hon en del av sin identitet. Modersmålet är också grunden för barns förmåga till inlärning. Barn som kan sitt modersmål väl lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare. Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål.

Vem har rätt till modersmålsundervisning?

Enligt skollagen 10 kap 7 § (2010:800) ska en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:

1. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
2. Eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk (samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch) ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i skolan:

  • får inte vara nybörjarundervisning
  • är frivilligt, men när anmälan är gjord är närvaro obligatorisk
  • kan förläggas på annan plats än den egna skolan
  • anordnas inte om antalet elever i ett språk understiger fem i kommunen (för minoritetsspråk räcker det med en sökande elev).

Hjälpte informationen på denna sida dig?