Till Karlskogas startsida

Skolskjuts

Går ditt barn i kommunal förskoleklass, grundskola eller anpassad gymnasieskola kan ditt barn ha rätt till skolskjuts.

Ansökan om skolskjuts läsåret 2024/2025

Ansökan om skolskjuts för läsåret 2024/2025, med start augusti 2024, går att göra från och med 22 januari 2024. Ansökan sker som vanligt via e-tjänst som du hittar längst ner på sidan under Läs mer.

Skolskjuts är en resa mellan hemmet och skolan för elever som är folkbokförda i kommunen och inskrivna i kommunens grundskola, anpasssad grundskola eller anpassad gymnasieskola, och som uppfyller kraven i Skollagen samt i de riktlinjer som Barn- och utbildningsnämnden beslutat. Det går att ansöka om skolskjuts hela läsåret. Skolskjutsen finansieras av kommunala skattemedel.

Skolskjuts i Karlskoga kommun utförs på tre olika sätt:

 • Särskild upphandlad skolskjuts (skolbuss)
 • Busskort på kommunens kollektivtrafiklinjer (Grundskolekort)
 • Anpassad skolskjuts (till exempel minibuss eller taxi)

Om eleven får skolskjuts med särskilt upphandlad skolskjuts eller anpassad skolskjuts får inte eleven något busskort eftersom det inte behövs för de formerna av skolskjuts. Endast de elever som får skolskjuts via kollektivtrafiken får ett busskort. Eleven hämtar busskortet på skolexpeditionen.

Det är bara den elev som har beslut om skolskjuts som får åka med i skolskjutsen oavsett om det är i skolbuss eller med taxibil. "Kompisåkning" är alltså inte tillåtet.

Ansökan

Ansökan om skolskjuts ska göras inför varje nytt läsår. Detta gäller alla former av skolskjuts (skolbuss, busskort och taxi). Du ansöker genom att logga in med ditt Bank-ID via e-tjänsten för ansökan om skolskjuts som du hittar längst ner på sidan under "Läs mer". Har du inte möjlighet att ansöka med Bank-ID så kontaktar du servicecenter på 0586-610 00.

Beslutet om skolskjuts

Beslut om skolskjuts får du via e-tjänsten Vårdnadshavarportalen. Där kan du se allt som rör ditt barns skolskjuts. Du får en avisering till din e-post när beslut finns att se i e‑tjänsten. Du behöver logga in med Bank-ID i Vårdnadshavarportalen.

Via Vårdnadshavarportalen och "Meddelanden" kan du smidigt kontakta kommunen om du har frågor eller synpunkter eller vill göra en felanmälan gällande ditt barns skolskjuts. Du hittar länken till Vårdnadshavarportalen längst ner på sidan under "Läs mer".

Om du i ansökan väljer att få beslutet via "Brev" kommer du få beslutet via din digitala brevlåda. Om du inte har en digital brevlåda kommer beslutet skickas via post. TIPS! Om du inte får avisering till din e-post:

 1. Kolla din skräppost.
 2. Stäng ner andra fönster och webbläsare när du går in i portalen.

Anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola

Ansökan om skolskjuts för elever som går i, eller kommer att börja i anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola, sker på samma sätt som för elever i grundskolan. Du ansöker via e-tjänsten för ansökan om skolskjuts.

Vart hittar jag mitt barns turlista?

Turlistan finns i Vårdnadshavarportalen.

Vilka tider gäller för mitt barns skolskjuts?

Tiderna finns i turlistan som du hittar i Vårdnadshavarportalen. Det är viktigt att ditt barn kommer i god tid till hållplatsen. Skolskjutsen åker från hållplåtsen på utsatt tid i turlistan på morgonen. På eftermiddagarna kan tiden för avsläpp på hållplatsen skilja sig några minuter från utsatt tid.

Vilken hållplats gäller för mitt barn?

Se ditt barns turlista i Vårdnadshavarportalen.

Vem ska jag kontakta om jag inte kan logga in med BankID för att ansöka om skolskjuts eller för att läsa i Vårdnadshavarportalen?

Kontakta kommnen servicecenter på telefonnummer 0586-610 00.

Måste jag meddela om mitt barn är sjuk och inte ska åka med skolskjutsen en viss dag?

Ja, men bara om ditt barn åker med taxi. Ringer Taxi Karlskoga Degerfors på telefonnummer 0586-362 00. Om ditt barn åker med skolbuss behöver du inte meddela någon.

Vad gör jag om vi ska byta adress?

Då behöver ni göra en ny ansökan. Det gör du som vanligt via kommunens hemsida.

Hur gör jag om jag vill säga upp mitt barns skolskjuts?

Du kontaktar kommunen via meddelandefunktionen i Vårdnadshavarportalen.

Vem ringer jag om mitt barn har glömt något i skolskjutsen?

Om det är i en skolbuss kontaktar du Rudskoga Tax på telefonnummer 0551-603 16. Om det är i en taxibil kontaktar du Taxi Karlskoga Degerfors på telefonnumer 0586-362 00.

Kan mitt barn få gå på eller av skolskjutsen på ett annat ställe, vid något enstaka tillfälle, än den hållplats som är angiven i turlistan?

Nej, eleverna kommer alltid hämtas eller lämnas på den hållplats som står i turlistan.

Jag är osäker på var hållplatsen för mitt barn ligger. Vem kontaktar jag?

Du kan kontakta kommunen via meddelandefunktionen i Vårdnadshavarportalen.

Jag vill att mitt barn får en annan hållplats. Vem kontaktar jag?

Du kan kontakta kommunen via meddelandefunktionen i Vårdnadshavarportalen.

Vad gör jag om mitt barn missat skolskjutsen?

Om ditt barn kommer för sent till skolskjutsen är det ditt ansvar som vårdnadshavarnas att barnet kommer till skolan.

Får en kompis till mitt barn åka med i skolskjutsen?

Nej, kompisåkning är inte tillåtet. Det är bara den som har ett beslut om skolskjuts som får åka.

Behöver mitt barn ett busskort för att åka med i skolbussen?

Nej det behövs inte.

Vad gör jag om mitt barn tappat bort sitt grundskolekort eller kortet har slutat fungera?

Kontakta skolassistenet på skolan.

Hur bestäms vilken tid skolskjutsen åker på eftermiddagen?

Skolorna har lämnat in årskursvisa schematider som skolskjutsen planeras efter. Samplanering sker även med andra klasser och skolor.

Hur lång får väntetiden vara?

Väntetiden bör inte vara mer än en timme per skoldag när ställtiden är borträknad. Med Ställtid menas 10 minuter innan skolstart och 10 minuter efter skolstart. Eleven ska hinna in och ut till skolskjutsen samt ta av och på ytterkläder.

Kan mitt barn få skjuts till skolan efter en olycka eller skada?

Ditt barn kan få resa genom kommunens försäkringsbolag.

Läs mer om kommunens olycksfallsförsäkring här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya busskort

De elever som har beviljats skolskjuts med linjetrafik får nya busskort inför varje läsår. Eleven ska behålla sitt kort från förra läsåret över sommaren och reser till skolan på det första skoldagen till hösten. Busskort delas ut på skolan.

De elever som börjar i grundskolan, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola till hösten reser utan busskort fram tills att de fått sitt kort.

Trasigt eller borttappat busskort

Busskort som tappats bort eller slutat fungera, ersätts av kommunen med ett nytt kort mot en avgift på 100 kr vid första tillfället och 200 kr vid andra tillfället. Detta gäller per läsår. Betalning sker via fakturering från kommunen.

Rätt till skolskjuts

Beroende på färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet kan eleven ha rätt till skolskjuts.

Avstånd

Avståndet mellan hemmet och skolan ska vara minst:

 • Tre km för elever i förskoleklass och årskurs 1-3
 • Fyra km för elever i årskurs 4-6
 • Fem km för elever i årskurs 7-9
 • Sex km för elever i anpassad gymnasieskola

Om eleven har rätt till skolskjuts enligt avståndskravet har vårdnadshavare alltid ansvar att ta eleven till och från anvisad hållplats för skolskjuts.

Särskilda skäl

Eleven kan ha rätt till skolskjuts även om avståndet är kortare än vad som står ovan. Funktionsnedsättning, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet kan göra att eleven har rätt till skolskjuts. Vid ansökan utifrån särskilda skäl ska dessa anges i ansökan. Vid funktionsnedsättning måste läkarintyg bifogas till ansökan.

Val av en annan kommunal skola

Vid val av annan kommunal skola för eleven, som ligger utanför kilometergränsen för garanterad skolplats eller är en annan skola än den anvisade skolskjutsskolan, kan eleven ha rätt till skolskjuts endast om det sker utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Friskola

Kommunen kan i vissa fall anordna skolskjuts för elever som går i fristående skolor inom kommunen. Det gäller endast om det sker utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Elever som går i fristående skolor utanför kommunen har inte rätt till skolskjuts.

Växelvist boende

Elever med växelvist boende beviljas inte skolskjuts till vårdnadshavare som bor i annan kommun. Övriga villkor för skolskjuts måste uppfyllas.

Fritidshem

Om eleven går i fritidshem heltid (före och efter skolan alla dagar måndag till fredag) har eleven inte rätt till skolskjuts.

Om eleven går i fritidshem deltid (före eller efter skolan någon/några av dagarna måndag till fredag) har eleven bara rätt till skolskjuts då fritidshem inte utnyttjas.

Hur planeras skolskjutsen?

Det är kommunen som planerar skolskjutsen. All information om ditt barns skolskjuts finns i Vårdnadshavarportalen. Planeringen sker utifrån vilka start- och sluttider skolorna beslutar inför läsåret. Rektor lämnar in schema för start- och sluttider per årskurs (årskursvisa schematider) och inte per enskild klass.

Enligt riktlinjerna för skolskjuts i Karlskoga kommun bör väntetiden utifrån de årsskursvisa schematiderna inte sammanlagt vara mer än en timme per skoldag för eleven. För att eleven ska hinna ta sig mellan skolskjuts och lektion beräknas 10 minuters ställtid på morgonen och 10 minuter på eftermiddagen. Denna tid räknas inte som väntetid.

För dig som ansökt och beviljats skolskjuts

Karta över skolbussarnas olika turer i Karlskoga kommun.Förstora bilden

Klicka för större bild.

Skolbussarna kör en tur på morgonen och som mest tre turer var på eftermiddagarna. Turernas sträcka på eftermiddagarna kan variera lite utifrån vilka elever som åker hem samt vid vilken tid. Varje plats på bussen är reserverad för de elever som beviljats skolskjuts. Skolbussarnas turer och antal platser kan justeras under läsåret om det tillkommer elever. På kartan är skolbussarna och turerna markerade med färg och nummer.

Alla som blivit beviljad skolskjuts får information om vilken skolbuss de ska åka samt vilka tider i Vårdnadshavarportalen.

Skolbussarna körs av Rudskoga Taxi AB.

Avboka anpassad skolskjuts för enstaka tillfällen

Om eleven åker med anpassad skolskjuts (taxi) ska vårdnadshavare själv avboka resan de tillfällen eleven inte ska åka. Avbokning görs direkt till Taxi Karlskoga-Degerfors på telefonnummer 0586-362 00. Avbokning görs för varje enskild resa som eleven inte ska åka med.

Behov av tillfällig resa på grund av olycka

Om ditt barn råkar ut för en olycka och inte själv kan ta sig till och från skolan och är i behov av taxi kan eleven få det via kommunens olycksfallsförsäkring hos Svedea.

Läs mer om kommunens olycksfallsförsäkring här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om skolskjutsen inte kommer

Om föraren av skolskjutsfordonet bedömer att transporten till exempel på grund av väderlek, vägens skick inte kan utföras på ett trafiksäkert sätt kan skolskjutsen ställas in. Ersättningsskjuts ordnas inte i dessa fall utan då är det vårdnadshavarens ansvar att se till att eleven kommer till/från skolan.

Entreprenören eller skolan kommer då att kontakta vårdnadshavare till de elever som drabbas.

Om skolbussen är 10 till 15 minuter försenad kommer vårdnadshavare att bli informerade via telefon, sms eller samtal.

Trivselregler för resa med skolskjuts

 • Var ute i god tid så skolskjutsen kan stanna tryggt och du kan kliva på säkert.
 • Använd reflex eller reflexväst när du väntar på skolskjutsen under höst och vinter så syns du bättre.
 • Var extra snäll mot de som är yngre än dig och hjälp dem om det behövs.
 • Kliv på och av utan att knuffas.
 • Sätt på säkerhetsbältet direkt när du sätter dig. Res dig inte från din plats under resan och knäpp inte loss dig förrän skolskjutsen står stilla vid hållplatsen.
 • Prata inte för högt i skolskjutsen.
 • Om du vill använda din telefon under resan tänk då på att när du lyssnar på musik är det bra att använda hörlurar så att du inte stör de andra. Du får inte fota eller filma andra elever i skolskjutsen.
 • Du får inte äta eller dricka sådant som kan lukta eller kladda i skolskjutsen. Ta med dig skräpet när du går av.
 • Du får inte använda eller ha på dig rullande föremål, t ex skateboard, airboard eller inlines, under resan. Det är för din egen och andras säkerhet. Du får ha med dig sakerna om du lägger dem under sätet med hjulen upp, i bagageutrymmet eller i knät.
 • Om någon beter sig illa i skolskjutsen, mot dig eller någon annan, så berätta det för föraren, dina föräldrar eller din lärare.

Frågor/synpunkter/felanmälan

Generella frågor om skolskjuts

Kontakta kommunens servicecenter på 0586-610 00 eller info@karlskoga.se.

Specifika frågor om ditt barns skolskjuts

Kontakta kommunen via "Meddelanden" i Vårdnadshavarportalen.

Synpunkter om skolskjuts

Kontakta kommunen via "Kontakta Karlskoga kommun" eller via "Meddelanden" i Vårdnadshavarportalen. Vid specifika ärenden, som exempelvis gäller ditt barn, rekomenderas Vårdnadshavarportalen utifrån GDPR.

Borttappade saker

Om du behöver få hjälp att hitta borttappade saker på skolbussen ska du kontakta Rudskoga Taxi AB 0551-603 16. 

Hjälpte informationen på denna sida dig?