Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Skolskjuts

Går ditt barn i kommunal förskoleklass, grundskola eller gymnasiesärskola kan ditt barn ha rätt till skolskjuts.

Skolskjuts är en resa mellan hemmet och skolan för elever som är folkbokförda i kommunen och inskrivna i kommunens grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola, och som uppfyller kraven i Skollagen samt i de riktlinjer som Barn- och utbildningsnämnden beslutat. Det går att ansöka om skolskjuts hela läsåret. Skolskjutsen finansieras av kommunala skattemedel.

Skolskjuts i Karlskoga kommun utförs på tre olika sätt:

 • Särskild upphandlad skolskjuts (skolbuss)
 • Busskort på kommunens kollektivtrafiklinjer (Grundskolekort)
 • Anpassad skolskjuts (till exempel minibuss eller taxi)

Om eleven får skolskjuts med särskilt upphandlad skolskjuts eller anpassad skolskjuts får inte eleven något busskort eftersom det inte behövs för de formerna av skolskjuts. Endast de elever som får skolskjuts via kollektivtrafiken får ett busskort. Eleven hämtar busskortet på skolexpeditionen.

Det är bara den elev som har beslut om skolskjuts som får åka med i skolskjutsen oavsett om det är i skolbuss eller med taxibil. "Kompisåkning" är alltså inte tillåtet.

Ansökan

Du ansöker genom att logga in med ditt Bank-ID via e-tjänsten för ansökan om skolskjuts. Har du inte möjlighet att ansöka med Bank-ID så kontaktar du Servicecenter på 0586-610 00.

Handläggningstid

Karlskoga kommun har en handläggningstid på cirka två veckor vid ansökan om skolskjuts. Efter det har Länstrafiken två veckors handläggning för planering av skolskjutsen.

Beslutet om skolskjuts

Beslut om skolskjuts får du via e-tjänsten Vårdnadshavarportalen. Där kan du se din inskickade ansökan samt beslutet. Du får en avisering till din e-post när beslut finns att se i e‑tjänsten. Du behöver logga in med Bank-ID i Vårdnadshavarportalen.

Via Vårdnadshavarportalen och "Meddelanden" kan du smidigt kontakta kommunen om du har frågor eller synpunkter eller vill göra en felanmälan gällande ditt barns skolskjuts. Du hittar länken till Vårdnadshavarportalen längst ner på sidan under "Läs mer".

Om du i ansökan väljer att få beslutet via "Brev" kommer du få beslutet via din digitala brevlåda. Om du inte har en digital brevlåda kommer beslutet skickas via post.

Grundsärskolan och Gymnasiesärskolan

Ansökan om skolskjuts för elever som går i, eller kommer att börja i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan, sker på samma sätt som för elever i grundskolan. Du ansöker via e-tjänsten för ansökan om skolskjuts.

Ansökan inför läsåret 2023/2024

Om du vill att ditt barn ska ha skolskjuts nästa läsår (med skolstart augusti 2023), behöver du ansöka om det redan nu. Ansökan om skolskjuts ska göras inför varje nytt läsår. Detta gäller alla former av skolskjuts (skolbuss, busskort och taxi).

Du behöver ansöka om skolskjuts senast den 28 februari 2023 för att ditt barn ska få skolskjuts vid skolstarten höstterminen 2023. Du ansöker genom att logga in med ditt Bank-ID via e-tjänsten för ansökan om skolskjuts. Länk till e-tjänsten finns längst ner på sidan. OBS! Bläddra i rullisten för att välja rätt läsår.

Har du inte möjlighet att ansöka med Bank-ID så kontaktar du Servicecenter på 0586-610 00.

Nya busskort

De elever som har beviljats skolskjuts med linjetrafik får nya busskort inför varje läsår. Eleven ska behålla sitt kort från förra läsåret över sommaren och reser till skolan på det första skoldagen till hösten. Busskort delas ut på skolan.

De elever som börjar i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan till hösten reser utan busskort fram tills att de fått sitt kort.

Trasigt eller borttappat busskort

Busskort som tappats bort eller slutat fungera, ersätts av kommunen med ett nytt kort mot en avgift på 100 kr vid första tillfället och 200 kr vid andra tillfället. Detta gäller per läsår och hanteras via elevens skola.

Rätt till skolskjuts

Beroende på färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet kan eleven ha rätt till skolskjuts.

Se Riktlinjer skolskjuts under rubriken Läs mer längst ner på sidan för mer information.

Avstånd

Avståndet via närmaste gång- eller cykelväg mellan hemmet och skolan ska vara minst:

 • tre km för elever i förskoleklass och årskurs 1-3
 • fyra km för elever i årskurs 4-6
 • fem km för elever i årskurs 7-9
 • sex km för elever i gymnasiesärskolan

Om eleven har rätt till skolskjuts enligt avståndskravet har vårdnadshavare alltid ansvar att ta eleven till och från anvisad hållplats för skolskjuts.

Särskilda skäl

Eleven kan ha rätt till skolskjuts även om avståndet är kortare än vad som står ovan. Funktionsnedsättning, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet kan göra att eleven har rätt till skolskjuts.

Vid ansökan utifrån särskilda skäl ska dessa anges i ansökan.

Vid funktionsnedsättning måste läkarintyg bifogas till ansökan.

Val av en annan kommunal skola

Vid val av annan kommunal skola för eleven än den kommunen anvisat, kan eleven ha rätt till skolskjuts endast om det inte medför merkostnader för kommunen.

Friskola

Kommunen kan i vissa fall anordna skolskjuts för elever som går i fristående skolor inom kommunen. Det gäller endast om det inte medför merkostnader för kommunen. Elever som går i fristående skolor utanför kommunen har inte rätt till skolskjuts.

Växelvist boende

Vid växelvis boende ska eleven i princip bo lika mycket hos vardera vårdnadshavare under läsåret och eleven måste gå i den skola kommunen valt att placera eleven i. Elevens placeringsskola är den skola som är närmast utifrån folkbokföringsadressen.

En av vårdnadshavarna måste bo inom skolans upptagningsområde.

Elever med växelvist boende beviljas inte skolskjuts till vårdnadshavare som bor i annan kommun.

Övriga villkor för skolskjuts måste uppfyllas.

Fritidshem

Om eleven går i fritidshem heltid (före och efter skolan alla dagar mån-fre) har eleven inte rätt till skolskjuts.

Om eleven går i fritidshem deltid (före eller efter skolan någon/några av dagarna mån-fre) har eleven bara rätt till skolskjuts då fritidshem inte utnyttjas.

Hur planeras skolskjutsen?

Länstrafiken planerar vilken form av skolskjuts eleven får och informerar via brev. Planeringen sker utifrån vilka start- och sluttider skolorna beslutar inför läsåret. Rektor lämnar in schema för start- och sluttider per årskurs (årskursvisa schematider) och inte per enskild klass.

Enligt riktlinjerna för skolskjuts i Karlskoga kommun bör väntetiden utifrån de årsskursvisa schematiderna inte sammanlagt vara mer än en timme per skoldag för eleven. För att eleven ska hinna ta sig mellan skolskjuts och lektion beräknas 10 minuters ställtid på morgonen och 10 minuter på eftermiddagen. Denna tid räknas inte som väntetid.

För dig som ansökt och beviljats skolskjuts

Karta över skolbussarnas olika turer i Karlskoga kommun.

Klicka för större bild.

Skolbussarna kör en tur på morgonen och som mest tre turer var på eftermiddagarna. Turernas sträcka på eftermiddagarna kan variera lite utifrån vilka elever som åker hem samt vid vilken tid. Varje plats på bussen är reserverad för de elever som anmält skolskjuts. Skolbussarnas turer och antal platser kan justeras under läsåret om det tillkommer elever.

Östra området

 • Skolbuss 1. Antal platser i bussen: 22.
 • Skolbuss 2. Antal platser i bussen: 22.
 • Skolbuss 4. Antal platser i bussen: 48.
 • Skolbuss 8. Antal platser i bussen: 22.

Västra skolområdet

 • Skolbuss 3. Antal platser i bussen: 22. Vissa turer på eftermiddagarna går även till Linnebäck.
 • Skolbuss 7. Antal platser i bussen: 22. Varje tur på eftermiddagarna åker skolbussen en längre sträcka, till Äspedalen och till Lonntorp.
 • Skolbuss 6. Antal platser i bussen: 22. Skolbussen kör endast på eftermiddagar inom västra skolområdet (stadskärnan och på landet).

Södra skolområdet

 • Skolbuss 5. Antal platser i bussen: 22.
 • Skolbuss 6. Antal platser i bussen: 22. Skolbussen kör inom södra området på morgnarna och inom västra området på eftermiddagarna. De elever som åker med skolbuss 6 till skolan och som även behöver åka skolskjuts hem på eftermiddagarna åker hem med skolbuss 5.

Alla som ansökt och fått beslut om skolskjuts får information och kartor hemskickat i god tid för de skolbussar och turer som gäller för just er.

Karta och hållplatser - pdf Pdf, 785.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Skolbussarna körs av Connectbus AB.

Avboka anpassad skolskjuts för enstaka tillfällen

Om eleven åker med anpassad skolskjuts (minibuss eller taxi) ska vårdnadshavare själv avboka resan de tillfällen eleven inte ska åka. Om resan avbokas till skolan på morgonen måste vårdnadshavare meddela Länstrafiken om eleven ska åka hem från skolan på eftermiddagen.

Telefon Länstrafiken för att avboka anpassad skolskjuts: 019-17 50 17

Behov av tillfällig resa på grund av olycka

Om ditt barn råkar ut för en olycka och inte själv kan ta sig till och från skolan och är i behov av taxi kan eleven få det via kommunens olycksfallsförsäkring hos Svedea. Läs mer om kommunens olycksfallsförsäkring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om skolskjutsen inte kommer

Om föraren av skolskjutsfordonet bedömer att transporten till exempel på grund av väderlek, vägens skick inte kan utföras på ett trafiksäkert sätt kan skolskjutsen ställas in. Ersättningsskjuts ordnas inte i dessa fall utan då är det vårdnadshavarens ansvar att se till att eleven kommer till/från skolan.

Entreprenören eller skolan kommer då att kontakta vårdnadshavare till de elever som drabbas.

Frågor/synpunkter/felanmälan

Generella frågor om skolskjuts

Kontakta kommunens servicecenter på 0586-610 00 eller info@karlskoga.se.

Specifika frågor om ditt barns skolskjuts

Kontakta kommunen via "Meddelanden" i Vårdnadshavarportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Borttappade saker

Om du behöver få hjälp att hitta borttappade saker på skolbussen ska du kontakta Connect Bus AB på 0586‑361 80.

Hjälpte informationen på denna sida dig?