Till Karlskogas startsida

Förtroendevald

Den här sidan riktar sig till dig som är förtroendevald i Karlskoga kommun. Detta gäller oavsett vilket eller vilka uppdrag du har.

Information som gäller specifikt för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon av nämnderna hittar du på deras respektive sidor.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Stora delar av arbetet i kommunfullmäktige regleras av kommunallagen (KL).

Det är lagkrav på att kommunfullmäktige ska ha en arbetsordning, vilken innehåller ytterligare föreskrifter för kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunallagen reglerar vilka delar som måste framgå av arbetsordningen för kommunfullmäktige.

Till exempel måste antalet ledamöter i kommunfullmäktige, rätten att delta i kommunfullmäktiges överläggningar och förfarandet vid omröstningar framgå av arbetsordningen.

Som förtroendevald är det mycket viktigt att du har kunskap om kommunfullmäktiges arbetsordning.

Arvode och ersättning

Som förtroendevald har du rätt till arvode när du fullgör ditt uppdrag samt ersättning för eventuell förlorad arbetsförtjänst och resekostnader i samband med uppdraget.

För att arvode ska betalas ut måste du lämna in blankett för arvodering, där det framgår vilket möte du deltagit i samt vilka tider du du deltagit i mötet.

För att begära annan ersättning krävs att du fyller i separata blanketter och lämnar in dessa. För frågor om arvode och ersättningar kontakta berörd nämndsekreterare.

Blanketter arvode och ersättning

Ingen information tillgänglig

Lönespecifikation finns via Swedbanks e-lönebesked.

Swedbanks sida för e-lönebesked, itella.se Länk till annan webbplats.

Utbetalning betalas ut den 27:e varje månad, eller vardag närmast före. Frågor om ej utbetalade arvoden och ersättningar hänvisas till respektive nämndsekreterare i första hand

Dokument

Ingen information tillgänglig

Pensionsfrågor förtroendevalda

Namn: Patrik Andersson

Titel: Kontaktperson KPA-pension

E-post: patrik.andersson@kpa.se

Telefon: 08-665 05 15

Mobiltelefon: 072-582 64 83

Den politiska organisationen

Det finns drygt 180 förtroendevalda i Karlskoga kommun. Av dessa är flertalet så kallade fritidspolitiker. Endast kommunalrådet samt oppositionsrådet är politiker på halvtid eller heltid.

Reglementen

Delar av arbetet i kommunstyrelse och nämnder regleras av kommunallagen (KL). Andra delar av nämndernas arbete regleras utifrån kommunens fastställda nämndreglementen.

Reglementet anger hur nämndens verksamhet ska bedrivas. Det är kommunfullmäktige som fastställer kommunens nämndreglementen. Som förtroendevald är det mycket viktigt att du har kunskap om nämndens reglemente.

Kommunens reglementen

Ingen information tillgänglig

Riktlinjer

Ingen information tillgänglig

Riktlinjer övriga

Ingen information tillgänglig

Sammanträden

Om du inte kan närvara vid ett sammanträde måste du alltid i första hand kalla in din personliga ersättare i aktuell nämnd eller styrelse. Om den ersättaren har förhinder ska du följa fastställd inkallelseordning. Meddela gärna också nämndsekreteraren att du inte kommer att närvara.

System

Surfplatta

Felanmälan

  • Ciceron Assistenten: nämndsekreterare eller Jimmy Dahlberg
  • E-post och lösenord: IT helpdesk
  • Allmänt surfplatta: Jimmy Dahlberg

Samtliga blanketter förtroendevalda

Ingen information tillgänglig

Hjälpte informationen på denna sida dig?