Till Karlskogas startsida

Uppdragsbeskrivning för partiföreträdare

All verksamhet i Karlskoga kommun ska utgå från invånarna. Deras bakgrund, behov och möjligheter ska vara utgångspunkten för inriktning av den kommunala verksamheten och hur de genomförs.

I din roll som partiföreträdare är du kulturbärare och normgivare vilket ställer krav på dig att i ord och handling acceptera samt följa kommunens policydokument, regler, riktlinjer och beslut. Kontakt med medborgarna ingår som en naturlig del i ditt arbete.

I egenskap av partiföreträdare ska du:

  • Vara partiets kontaktperson gentemot kommunen.
  • Ansvara för att kansliet får information rörande förändringar av förtroendevalda.
  • Ansvara för att kansliet får information inför kommunfullmäktige.
  • Under kommunfullmäktiges sammanträde vara beredd att delta i överläggningar med kommunfullmäktiges presidium.
  • Delta i partiföreträdarträffar. Den av kommunfullmäktige utsedda ersättaren kan delta vid ordinarie partiföreträdares förhinder.
  • Ansvara för att partiet lämnar in redovisning inför sökande av partistöd.
  • Ansvara för att partiet, i förekommande fall, söker hyresbidrag.
  • Vara partiets kontaktperson rörande personärenden kopplade till de etiska riktlinjerna. Första kontakten sker via kanslichef.
  • Arbeta över partigränser för att utveckla den politiska arenan.
  • Vara nåbara via kommunens e-post och telefon. E-posten ska öppnas varje dag. Post som inte är partispecifik ska diarieföras.

Respektive parti bestämmer hur det partiinterna arbetet ska ske.

Hjälpte informationen på denna sida dig?