Till Karlskogas startsida

Flytt av skrotbilar eller fordon som står felaktigt

Karlskoga kommun kan omhänderta bilar och andra fordon som står parkerade på ett felaktigt sätt mot rådande trafikregler och föreskrifter. Det kan även handla om fordon som bedöms vara skrot. När fordon omhändertas bärgas de till bilskroten för antingen förvaring eller skrotning.

Den som har problem med övergivna eller felparkerade fordon på sin mark kan kontakta Karlskoga kommun för att få hjälp med att flytta dem. Det gäller alla fordon, oavsett om de bedöms vara skrot eller inte.

Den som äger fastigheten där fordonet står parkerat ansvarar för fordonet. Exempelvis ansvarar kommunen för flytt av fordon på kommunal mark. På de vägar där Trafikverket är väghållare beslutar Trafikverket. I de fall som fordonet utgör ett hinder eller en trafikfara kan Polisen besluta om flyttning, oavsett vem som äger marken.

Fastighetsägaren kan be kommunen om hjälp

När marken ägs av annan än kommunen så krävs det att fastighetsägaren uttryckligen ber Karlskoga kommun om hjälp med fordonsflytt för att kommunen ska kunna flytta fordonet.

Fastighetsägaren ska först ha kontaktat fordonsägaren och bett denne att flytta fordonet. Detta kan ske antingen genom brev eller muntligen. Om fordonet ändå inte flyttas kan fastighetsägaren kontakta kommunen för hjälp.

Om fordonsägaren inte kan nås så får fordonet flyttas när det har gått en månad sedan första kontaktförsöket. Om fastighetsägaren får tag i fordonsägaren, men fordonet ändå inte flyttas får fordonet flyttas när det har gått sju dagar.

Om fordonsägaren inte flyttar sitt fordon så blir ärendet myndighetsutövning. Det innebär att trafikenheten på Karlskoga kommun på delegation av myndighetsnämnden kan fatta beslut om att fordonet ska flyttas till förvaring eller skrotas.

Fordon flyttas normalt inom en vecka från att fastighetsägaren har kontaktat kommunen. Bilskroten tar ut en avgift för transport och förvaring alternativt skrotning av fordonet. Denna avgift betalas av fastighetsägaren.

Hjälpte informationen på denna sida dig?