Till Karlskogas startsida

Ordlista för förtroendevalda

Få en förståelse för orden och förkortningarna som ofta används i politiska sammanhang.

 • Ajournera: En paus i sammanträdet eller att förhandlingarna skjuts upp.
 • Anförande: Ett inlägg under debatten.
 • Arvode: Ersättning politiker får för sitt uppdrag.
 • Avslagsyrkande: Ledamot som kräver att förslaget ska avslås, lägger fram ett avslagsyrkande.
 • Avstå: Ledamot som väljer att inte rösta.
 • Bordläggning: Ärendet läggs på bordet och tas upp vid ett senare tillfälle.
 • Delegering: Överlåta till någon annan att utföra ett uppdrag, men ansvaret behåller man själv.
 • Enhällighet: Alla röstar likadant.
 • Ersättare: Person som går in istället för ledamot som fått förhinder.
 • Expediering: Handling skickas till någon.
 • Fastställa: Beslut om något.
 • Föredragande: Den som redogör för ett ärende.
 • Handläggare: Den tjänsteman som utrett ett ärende.
 • Handuppräckning: Ledamöterna räcker upp sin händer för att visa hur man röstar.
 • Justera: Godkänna protokoll.
 • Jäv: Då någon är direkt berörd av en fråga föreligger jäv och personen kan ej delta.
 • Kallelse: Inbjudan till möte.
 • Motion: Ett förslag som lämnats av en ledamot i fullmäktige.
 • Namnupprop: Närvaroregistrering då det fastställs vilka som är närvarande.
 • Remiss: Ärendet lämnas till nämnd/styrelse/organ för yttrande innan beslut fattas.
 • Reservation: Invändning eller förbehåll. Man tydliggör att man ogillar ett beslut. Skrivs in i protokollet.
 • Sekretess: Hemlighållande av dokument/information.
 • Sluten omröstning: Röstning med valsedel.
 • Votering: Omröstning.
 • Yrka: Begära el föreslå något.
 • Yrkande: Förslag som framförs av ledamot.
 • Överklaga: Om man anser att beslut inte stämmer kan det prövas i en högre instans.

 • AR Allmänna råd
 • Bet. Betänkande från utskott i riksdagen
 • BrB Brottsbalken
 • FB Föräldrabalken
 • FL Förvaltningslagen
 • HSL Hälso- och sjukvårdslagen
 • HVB Hem för vård eller boende
 • IVO Inspektionen för vård och omsorg
 • JO Justitieombudsmannen/Riksdagens ombudsmän
 • KL Kommunallagen
 • LASS Lagen om assistansersättning
 • LOU Lagen om offentlig upphandling
 • LOV Lagen om valfrihetssystem
 • LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • LSU Lagen om verkställande av sluten ungdomsvård
 • LVU Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
 • LVM Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
 • OSL Offentlighets- och sekretesslagen
 • OSF Offentlighets- och sekretessförordningen
 • Prop. Proposition
 • PSL Patientsäkerhetslagen
 • RA Riksarkivet
 • RA-FS Riksarkivets författningssamling
 • RF Regeringsformen
 • SekrL Sekretesslagen
 • SFB Socialförsäkringsbalken
 • SFS Svensk författningssamling
 • SiS Statens institutionsstyrelse
 • SoF Socialtjänstförordningen

Hjälpte informationen på denna sida dig?