Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Att vara en socialtjänst som möter de mest utsatta i samhället

Kvinna sitter i en fåtölj och ler in mot kameran.

Annika Palmqvist, enhetschef på socialförvaltningen i Karlskoga kommun.

Karlskoga kommun hittar nya vägar att möta upp de som är mest utsatta i samhället. Här är vi först ut med att testa att arbeta med trygghetsbistånd för att skapa långsiktigt stöd och skapa förutsättningar för att människor själva ska kunna förändra och förbättra sina liv.

Till de som vi räknar som de mesta utsatta i samhället hör personer som är beroendesjuka och hemlösa och samtidigt lider av en psykiatrisk problematik, så kallad samsjuklighet. Dessa personer lever ofta ett hårt och svårt liv. Syftet med vår satsning på den här målgruppen är att möta dem mer och bättre, samt att erbjuda dem ett större stöd.

"Jag vill att vi ska vara en socialtjänst som möter dem, en socialtjänst som ger dem chansen till att kunna förändras och få ett bättre liv", berättar Annika Palmqvist, enhetschef på socialförvaltningen i Karlskoga.

Utifrån den nationella samsjuklighetsutredningen som genomförts på uppdrag av regeringen har Karlskoga kommun arbetat fram sätt att bygga upp en mer omhändertagande socialtjänst i Karlskoga. Detta har bland annat gjorts genom trygghetsbistånd, Bostad Först och att vara en mer närvarande socialtjänst ute i samhället.

Trygghetsbistånd

Trygghetsbistånd går ut på att man ges möjlighet till en förlängd kontakt. När en insats är genomförd och avslutad kan vårdtagaren själv välja att fortsätta få ett stöd från socialtjänsten. Hen kan själv välja vem på socialtjänsten man vill ha som kontaktperson samt hur kontakten ska se ut.

”Det är ett sätt att stötta upp den där första tiden efter en insats, att finnas där och skapa trygghet. Vi har sett att trygghet tillsammans med enkla kontaktvägar skapar större förutsättningar för människor att hålla sig på banan", berättar Annika.

Bostad Först

I Bostad Först ses bostaden som en mänsklig rättighet, inte som en villkorad belöning efter avklarad behandling. Fokus ligger i stället på långvarigt stöd utifrån individens behov. Rent konkret innebär det att människor behöver ett tryggt boende för att kunna göra något åt sina livsproblem. Stödet är ofta av praktisk natur blandat med motiverande och stödjande samtal. Det kan handla om att få hjälp att fixa ett bankkonto för att kunna betala hyran, få förståelse för hur det fungerar att bo i en hyresrätt med tvättstuga, betala hyra och följa ordningsregler eller att få hjälp med kontakten med vården. I Karlskoga har socialtjänsten dessutom ett mycket nära samarbete med hyresvärdarna vilket medför att de känner trygghet och stöd i att låta personer bo i deras fastigheter.

Mer synlig socialförvaltning

För att minska trösklarna och göra det enklare att söka hjälp och vilja skapa en förändring i sitt liv, arbetar socialtjänsten i Karlskoga förebyggande och kontaktskapande. Vi arbetar för att synas ute i samhället där målgruppen finns. Det kan handla om biblioteket, caféer och andra mötesplatser.

”Genom att vara närvarande hindrar vi att man hamnar i ett djupare utanförskap. Vi kan avstyra detta genom att finnas där och berätta om olika stödinsatser som finns i samhället för de som vill ha den. Vi skapar förutsättningar till förändring", avslutar Annika.