Till Karlskogas startsida

Vård- och omsorgsplan antagen

Socialnämnden i Karlskoga kommun har antagit en vård -och omsorgsplan för perioden 2024-2028. Planen syftar till att möta behoven av vård och stöd hos en befolkning där andelen äldre blir allt fler. Målet är att skapa en trygg och meningsfull tillvaro för alla invånare i Karlskoga som behöver vård och stöd.

I arbetet med vård- och omsorgsplanen har det funnits flera viktiga faktorer att ta hänsyn till för att få ett så bra underlag som möjligt. Befolkningsutvecklingen har analyserats för att förutse konsekvenserna av en ökad äldre befolkning. Ekonomiska konsekvenser har också beaktats, då fler äldre tenderar att öka kostnaderna för vård och omsorg. En omställning inom hälso- och sjukvården samt en förväntad ny lagstiftning inom socialtjänsten har också vägts in i planen.

Förebyggande insatser

För att möta det framtida ökade behovet av vård och omsorg fokuserar planen på förebyggande insatser. Socialnämnden kommer att satsa på olika aktiviteter som främjar äldres hälsa och välbefinnande. Det kommer exempelvis att behövas fler kommunala träffpunkter i de olika stadsdelarna samt ett samarbete med civilsamhället och andra kommunala verksamheter. Dessutom arbetar socialnämnden för att utveckla ett anhörigstöd.

Hemvård

Karlskoga kommun ska tillgodose möjligheten för äldre att bo kvar i sina egna hem så länge som möjligt och kommer även att arbeta för att det ska finnas ökad valfrihet när det gäller utförare av hemvården. Utredningar ska göras om vilka insatser som ska utföras av hemvården och vad som utföras av andra aktörer. En fast omsorgskontakt ska också införas för alla brukare i de berörda verksamheterna.

Boenden

Förändringar inom boendeområdet är också en viktig del. Socialnämnden ska arbeta för att utveckla olika former av anpassade boenden för äldre samt arbeta för alternativa driftsformer av vård- och omsorgsboenden.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård i hemmet ska bedrivas utifrån patienternas behov och förutsättningar. Samarbetet med Region Örebro län kommer att intensifieras för att erbjuda en nära och kvalitativ vård.

Digitala tekniska lösningar

För att säkerställa att resurserna räcker till för alla kommuninvånare med vård- och omsorgsbehov kommer kommunen att undersöka olika digitala tekniska lösningar. Dessa lösningar kommer att testas och introduceras efter att säkerhet och respekt för den enskilda individen har säkerställts.

Vård- och omsorgsplanen sträcker sig till 2028 och under 2025 kommer en delrapport att tas fram för att följa upp arbetets framsteg.