Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Studera gymnasiala studier på plats i Karlskoga

Två elever läser ur läroböcker

Till hösten öppnar Vuxnas lärande återigen upp för att studera gymnasiekurser på plats i Karlskoga. Sedan 2018/2019 har gymnasiala kurser endast varit möjligt via utbildningsföretaget Hermods.

Det ekonomiska läget var en av anledningarna till beslutet att gymnasiekurser, för fyra år sedan, blev till distansstudier.

2018/2019 genomfördes stora verksamhetsförändringar på Vuxnas lärande i följd av ett försämrat ekonomiskt läge, avslutade statsbidrag och med uppdrag från nämnden att skapa en budget i balans. Detta ledde bland annat till att gymnasiala kurser blev till distansstudier.” – Anette Larslin, rektor Vuxnas lärande.

Efter en granskning av elevernas måluppfyllelse i sina distansstudier har resultaten inte riktigt varit vad man kan önska. En stor del av eleverna avbryter sina studier i förtid eller når inte godkända betyg. Anette ser att ett nära lärarstöd och att studera tillsammans med andra skulle ge större förutsättningar till bättre resultat.

Målgruppen som är i behov av vuxenutbildning är alltmer heterogen. Det är en högre andel elever som inte har svenska som modersmål, elever som har haft utmaningar i sin skolgång eller som på andra sätt har behov av en anpassad vuxenutbildning. För många nyanlända elever är den kommunala vuxenutbildningen deras första och ibland den enda kontakten med det svenska utbildningsväsendet. Med det som bakgrund är det än mer angeläget att ge ett nära lärarstöd samt förutsättningar att vara i en lärsituation tillsammans med andra.”

Under våren 2022 uppmärksammade skolledningen vid Vuxnas lärande och Barn- och utbildningsnämnden frågan. Politiken visade stort engagemang att ge förutsättningar för kommunens invånare att läsa delar av de gymnasiala kurserna på plats i Karlskoga. Utifrån ett nämndbeslut i augusti 2022 har planeringsarbetet påbörjats. Fyra legitimerade gymnasielärare har anställts och jobbar nu med att skapa en god organisation och marknadsföra de möjligheter som kommer att finnas, med start från augusti 2023.

Enligt läroplanen för vuxenutbildningen ska flexibilitet alltid eftersträvas för elevernas utbildning. Flexibiliteten ska finnas vad gäller platsen för utbildningens genomförande, tid, studietakt, studieform och sättet att lära.

Anpassning utifrån elevers behov handlar till stor del om organisation. Elever i vuxenutbildningen är en heterogen målgrupp som har behov av att studera på olika tider och på olika sätt. Det kräver en flexibel organisation, vilket vi kan erbjuda när utbildningarna kan genomföras i egen regi. – Anette Larslin.

Gymnasiekurser inom vuxenutbildningen riktar sig till personer som vill påbörja sina gymnasiestudier, fullfölja sina gymnasiestudier, bredda kompetensen för ett yrke eller få behörighet till högskola och universitet. För att söka gymnasiekurser inom den kommunala vuxenutbildningen behöver du ha fyllt 20 år med Karlskoga eller Degerfors som hemkommun.