Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Imälvens ängar är Karlskogas nya naturreservat

Grön äng som är inringad av träd

Imälvens ängar. Foto: Mattias Sterner, Länsstyrelsen i Örebro län

För att skydda och bevara de höga naturvärden som finns längs Imälven, har Länsstyrelsen beslutat att göra ett område på 13 hektar till naturreservat.

Imälvens ängar är ett värdefullt vattendrag som slingrar sig genom artrika betesmarker, där betesdjur går på samma sätt idag som de gjorde på 1600-talet. Gamla och ihåliga träd kommer att sparas för att ge bostad åt jordbrukslandskapets fåglar.

Som besökare kan du här uppleva ett vackert landskap med blommande ängar, porlande bäckar och gammal skog. Imälvens ängar blir det 299:e naturreservatet i Örebro län.

Länsstyrelsen om Imälvens ängar

Naturreservatet Imälvens ängar har bland annat skyddats för att bevara den sällsynta och hotade flodpärlmusslan som lever i älven. I reservatet ingår även ett äldre odlingslandskap samt naturskogsartade strandskogar som rymmer en stor variation av växter och djur.

Betesmarkerna har en mycket artrik flora och 14 av de växter som påträffats i området signalerar höga naturvärden. En av arterna, svinrot är dessutom rödlistad. Kring vattendraget har också timmerskapania som är en starkt hotad mossa påträffats.