Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Karlskoga arbetar tillsammans för en fortsatt trygg stad

Polis utomhus

Karlskogas många aktörer och verksamheter samarbetar proaktivt gällande trygghet i staden. Något som verkligen ger resultat och är en förutsättning för att Karlskoga ska fortsätta vara en trygg och bra stad för alla.

Invånarnas åsikter om otrygghet är ett viktigt verktyg för trygghetsarbetet

Under kampanjen Snacka om trygghet har kommuninvånarna uppmanats att anmäla de platser eller områden de tycker känns otrygga via Trygghetskartan, det har även skickats ut en Snacka om trygghet-enkät till slumpmässigt utvalda invånare gällande vilka faktorer som får dem att känna sig trygga, samt otrygga, i en stad. Detta har resulterat i viktig information för de aktörer som arbetar med trygghet i staden samt ökat invånarnas känsla av att kunna påverka i sin egen kommun.

Trygghetssamordnare utomhus

Trygghetskartan är ett väldigt viktigt verktyg för oss som arbetar med de här frågorna. Den ger oss viktig information och en direktkommunikation med invånarna som är värdefull för att vi hela tiden ska bli bättre på trygghet. – Sofia Ersson, trygghetssamordnare Karlskoga kommun

Sofia berättar även att de vanligaste anmälningarna på Trygghetskartan handlar om oordning, att man vill ha fler människor i rörelse och/eller mer belysning, vilket de arbetar aktivt med kontinuerligt.

Vi har en konstant dialog med bland annat Trafikverket och interna enheter för att konstant öka trygghetskänslan.

Samordning mellan stadens aktörer för en bibehållen trygghet

EST, Effektiv samordning för trygghet, är en samverkansöverenskommelse mellan kommunens förvaltningar, polisen, Bergslagens räddningstjänst, Karlskoga energi och miljö och Karlskogahem. EST samarbetar även med Marknadsplats Karlskoga, ambulansen samt vaktbolagen Qsecurity och Securitas.

Vi är väldigt många aktörer som samarbetar i detta, och något som resulterat i att vi arbetar mer proaktivt gällande trygghet och får en bättre helhetsbild av vad som händer i kommunen. Detta gör att vi kan förebygga en hel del händelser som annars hade kunnat byggas upp och blivit allvarligare än när vi får information om läget redan i ett tidigt stadie och då kan åtgärda problemet direkt. – Andreas Pettersson, kommunpolis

EST i Karlskoga startades 2019 och samverkansaktörerna träffas varje vecka. Under mötet får alla medverkande ge en lägesbild, rapportera problem, uppdatera kring lösningar samt planera kommande lösningar. Andreas beskriver arbetet som ett bra sätt att få fler vinklar på ett problem samt sätta rätt kompetens på rätt plats.

Detta är ett otroligt bra samarbete och något som jag tror ökar trygghetskänslan en hel del hos invånarna. Det ger även oss förutsättningarna att arbeta långsiktigt och utvärdera de åtgärder vi gjort samt ständigt förbättra vårt arbete.

Polis utomhus

Andreas beskriver även hur Trygghetskartan och Snacka om trygghet-enkäten underlättat polisens arbete för trygghet i kommunen.

Något som vi fått till oss är att invånare önskar fler och oftare trafikkontroller, då många anser att trafikanter kör för fort eller slarvigt i deras bostadsområden. Detta har resulterat i att vi lätt kan anpassa vårt arbete och att utöver vårt redan omfattande trafikarbete kan vara ute i de områden som invånarna anses extra otrygga trafik-mässigt.

Han beskriver även hur EST ger polisen en extra inblick i vad som händer ibland annat kommunens skolor och vad eleverna pratar om eller gör som skulle kunna resultera i en negativ händelse längre fram. Här ger Andreas ett exempel på att skolungdomar kört cross på skolgården, vilket hade kunnat resulterat i skadegörelse eller att någon far illa, men att de kunnat fånga upp det redan innan det blir en stor händelse.

Att skapa trygga platser i kommunen

Trygghetskartan och Snacka om trygghet-enkäten visar på att invånare känner sig tryggare på de platser som är ordningställda och städade. Detta har gjort att man har ett stort fokus på att städa upp, ordna till och sätta upp extra belysning.

Att renovera busstationen och Teliatrappan har varit några av de projekt som startats i samband med att göra Karlskoga till en fortsatt trygg och trevlig kommun att verka i.

Politiker utomhus

Renoveringen av busstationen är en av de stora åtgärder som vidtagits för att göra Karlskoga tryggare. Genom att fräscha upp och göra den bättre belyst har vi skapat en mer välkomnande plats för genomresande, besökare och invånare.

Det har även tagits bort sly och buskage och satts upp mer belysning i Ekmansdalen vilket har resulterat i fler besökare i parken. Och när fler rör sig på en plats så ökar även tryggheten. – Amanda Lindgren, ordförande Folkhälsonämnden

Amanda beskriver även att det har satts upp trygghetskameror inne i skolorna för att få elever att känna sig tryggare och göra skolan till en trygg plats för både elever och personal.

Ungdomar ska få en trygg och meningsfull fritid

I Karlskoga finns en mängd olika initiativ till att sysselsätta och engagera ungdomar, och därmed skapa en trygg och meningsfull fritid för dem. Karlskoga har bland annat fritidsgårdarna Stacken och Skranta fritidsgårdsom är öppna både veckokvällar och helger, just för att ungdomar ska ha en trygg plats att umgås och verka i.

UNIK, Ungdomars nöjeskvällar i Karlskoga, är ett initiativ riktar sig till ungdomar i årskurs 7-9. UNIK skapar trygga, roliga och nyktra evenemang vid lovstarter hela året. Just för att lovstarter är så kallade riskkvällar där ungdomar är mer benägna att vara onyktra och/eller ha sin alkoholdebut.

Projektledare för folkhälsa

UNIK är ett otroligt populärt evenemang hos ungdomarna och det blir bara större. Nu i juni är det dags för skolavslutning och då anordnar vi ett skumdisko för alla som slutar sjuan, åttan eller nian. Och det är självklart ett blås grönt-evenemang där alla ska vara nyktra. - Sofia Ersson, trygghetssamordnare Karlskoga kommun

Kupolen är en plats där alla kan ha en meningsfull och trygg fritid, det är öppet för alla åldrar och vem som helst får komma och vara med. På Kupolen finns även Ungdomens hus där ungdomar upp till 22 år kan umgås, plugga och delta på temakvällar.

Alla ska ha en trygg plats att komma till där de får uppmuntran, gemenskap och trygghet. Jag ser ett enormt engagemang från våra besökare och att Kupolen är en uppskattad plats att vara på. Jag är stolt att få arbeta på en sådan här plats. – Sonja Lumme, projektledare Folkhälsa

Ingen ska känna sig otrygg på gymmet

Några av Karlskogas gym, tillsammans med polisen, RF-SISU Örebro län och Karlskoga kommun, arbetar med nationell kampanjmetod 100% ren hårdträning. Kampanjen arbetar med att minska doping på stadens gym och öka tryggheten i lokalerna.

Det är väldigt viktigt för oss att gymmet känns tryggt och att våra medlemmar ska känna att vi tar doping-frågan på allvar. Det känns också väldigt bra att vi har ett nära samarbete med både polisen och kommunen, men även att vi gym ska stötta varandra i frågan. – Evelina Persson, platsansvarig Nordic Wellness Karlskoga

Viktigt att vara operativ och ute på de otrygga platserna

En del av arbetet kring trygghet är att medlemmar i EST gör så kallade Trygghetsvandringar där de tar sig till platser som i Trygghetskartan eller Snacka om trygghet-enkäten belysts som en otrygg plats. Just för att få en så bra överblick och förståelse som möjligt.

Dessa trygghetsvandringar ger oss egna intryck och större förståelse för vad invånare anser vara otryggt och vilka faktorer som spelar in. Detta gör att vi kan arbeta mer proaktivt och anpassa nya områden eller platser till att kännas så trygga som möjligt redan från början. Det är en viktig del i att fortsätta utvecklas och växa på ett fortsatt tryggt sätt. - Sofia Ersson, trygghetssamrdnare Karlskoga kommun

Trygghetssamordnare utomhus samtalar med politiker

Fler människor i rörelse ger en ökad känsla av trygghet

Styrgruppen för EST har nu beslutat att använda sig, i verksamheter som har möjligheten, av så kallad förskjuten arbetstid. Förskjuten arbetstid innebär att de anställda arbetar under senare tider på dygnet. Detta resulterar då i att det finns fler människor i rörelse under längre tid varje dag.

Enligt Snacka om trygghet-kampanjen känner sig människor tryggare när det är fler människor i rörelse och detta är något som Karlskogahem har anpassat sin verksamhet efter, vilket vi hoppas ska bli en inspiration för fler verksamheter att göra samma sak i framtiden. Ett bra initiativ som både EST och Snacka om trygghet har resulterat i. – Sofia Ersson, trygghetssamordnare Karlskoga kommun

Trygghet att få vara den man är och älska vem man vill

Projektledare utomhus

En viktig del av att känna sig trygg i sin hemkommun är att få känna att man får älska vem man vill och vara den man är. Linnéa berättar om att önskemålet för en lokal prideparad kommer från ungdomar i kommunen, att de inte vill behöva åka från kommunen för att få vara sig själva. Även att det handlar att ta ett ansvar mot angränsande kommuner som ännu inte har en egen prideparad.

Det är så fint att ungdomar inte längre känner att de behöver åka härifrån för att få vara sig själva och att vi nu blivit en stad som människor åker till för att få känna en tillhörighet och frihet. Det är även ett viktigt ställningstagande som kommun att visa vart vi står i den här frågan vilket i sig skapar trygghet och glädje för invånarna. – Linnéa Bergmark Palonen

Arbetet kring trygghet pågår konstant och fortsätter att hålla Karlskoga tryggt; för alla som bor, lever besöker eller gör en resa genom Karlskoga.