Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Karlskoga kommun har gått med i Svenska Cykelstäder som ett led i cykelutvecklingen

Karlskoga har idag ett befintligt cykelvägnät med goda möjligheter till att utvecklas, där medverkan i Svenska cykelstäder är ett steg framåt. Svenska cykelstäder är en förening av kommuner och regioner som målmedvetet arbetar för bättre och säkrare cykling.

Karlskoga kommuns cykelplan uttrycker en tydlig ambition och politisk viljeriktning om att antalet cykelresor behöver öka för att möta dagens samhällsutmaningar. Cykelplanen bygger på att skapa rätt förutsättningar för exempelvis ett sammanhängande cykelnät och utvecklade cykelleder. Samhället behöver planeras för att möjliggöra cykeln som fordon samt inspirera till en beteendeförändring i att välja cykeln vid fler tillfällen.

Vi behöver dels fler cykelvägar som framförallt binder ihop redan befintliga cykelvägar. Men sedan behöver vi tänka nytt när det gäller vinterväghållning och förbättra underhållet av befintliga cykelvägar. Till det behöver vi även göra fler beteendepåverkande insatser och att cykling får en högre prioritet i samhällsplaneringen, säger Andreas Eriksson, miljöstrateg på kommunen.

I Karlskoga kommun finns idag en cykelutvecklingsgrupp med representanter från olika delar av kommunen som arbetar med målsättningarna i kommunens cykelplan.

Hittills har vi jobbat främst med att planera och prioritera de fysiska åtgärderna kring byggande av nya cykelvägar. Vi har även under ganska lång tid drivit ett cykelbibliotek med olika typer av lastcyklar, vi har prova-på insatser för lastcyklar i kommunal verksamhet och även medverkan i projekt såsom cykelvänlig skola och cykelvänlig arbetsplats, säger Andreas.

Arbetet med att utveckla cyklingen i Karlskoga kommer pågå löpande framåt, med förhoppningen om att fler kommer välja cykeln som transportmedel i framtiden.