Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Karlskoga kommun tar fram ny översiktsplan

En översiktsplan är kommunens samlade strategi för hur mark, vatten och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Nu håller en ny översiktsplan på att tas fram där våra invånare får möjlighet att vara med och påverka kommunens framtid.

En översiktsplan är en viktig pusselbit för kommunens långsiktiga utveckling. Varje kommun är unik och har olika förutsättningar och utmaningar att ta hänsyn till i sin översiktsplanering. Därför är det viktigt att arbetet med översiktsplanen sker i nära samverkan med kommuninvånarna och andra berörda parter.

Innehållsmässigt bygger den nya översiktsplanen vidare på Karlskoga kommuns befintliga översiktsplan från 2011, men med uppdateringar för att spegla dagens utmaningar och möjligheter. Den nya översiktsplanen hjälper till att utveckla Karlskoga på ett hållbart sätt och möta invånarnas behov.

Genom att skapa en ny översiktsplan för vår kommun formar vi en hållbar framtid för nuvarande och kommande generationer. Vi tar ansvar för att möta utmaningar, främja tillväxt och skapa en trivsam miljö för invånare, besökare och näringsliv, säger Georgios Apostolidis, strategisk planerare på Karlskoga kommun

Var med och påverka

Karlskoga kommuns nya översiktsplan ska ta hänsyn till våra invånares behov och önskemål om framtiden. För att uppnå det genomför vi just nu en tidig kartdialog, där du har möjlighet att tycka till och berätta hur du vill utveckla Karlskoga.

I vår digitala karta kan vem som helst vara med och tycka och tänka om favoritplatser, lämna nya idéer eller markera områden där man vill se nya eller fler bostäder och verksamheter. Genom att involvera allmänheten i processen kan vi i det fortsatta arbetet ta hänsyn till människors synpunkter och säkerställa att vår översiktsplan är relevant och meningsfull för alla.