Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ny gång- och cykelväg som främjar cyklandet

Bandklippning av Tony Ring, kommunstyrelsens ordförande och Ronnie Erhard, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Efteråt fanns det också möjlighet att testa elcyklar på den nya gång- och cykelbanan.

Den nya gång- och cykelvägen som går parallellt med länsväg 205 mot Gelleråsen, fram till avfarten mot Äspedalen, står nu klar. Det firades med en invigning under onsdagen den 9 november.

Under 2022 har arbetet pågått med att bygga en ny gång- och cykelväg längs länsväg 205 mot Gelleråsen. Den står nu klar och den används redan flitigt av cyklister. Den nya gång- och cykelvägen börjar vid korsningen Drottningvägen/Västerleden och sträcker sig fram till avfarten mot Äspedalen och är totalt 1,2 km lång, 3 meter bred och belyst. Den kommer även att snöröjas under vinterhalvåret.

Främja cyklande i kommunen

2021 antog kommunfullmäktige en cykelplan för Karlskoga kommun som visar den politiska viljeriktningen för cyklande i kommunen. Ett stort fokus där är att genom utbyggnad av gång- och cykelvägar bygga ihop cykelvägnätet med länkar som idag saknas. Det finns också ett behov av cykelnät till bostadsområden utanför tätorten för att främja cyklandet i kommunen.

Som en del i arbetet med att utveckla cyklandet i kommunen och eftersom länsväg 205 inte varit trafiksäker att cykla på fanns ett stort behov av ett bättre alternativ. För att öka trafiksäkerheten på sträckan har det därför byggts ny gång- och cykelväg som går parallellt med länsväg 205, vilket får en stor betydelse bland annat för arbetspendling och för barn på väg till och från skolan då de kan ta sig säkert längs den trafikerade vägen.