Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Karlskoga lägger grunden för framtidens mat

Tre personer tittar mot kameran

Från vänster: Ulrika Lundgren, förvaltningschef för samhälle och serviceförvaltningen, Amanda Lindgren (M), ordförande i folkhälsonämnden och Alexander Blomqvist, utredare.

Hur kan en kommun öka förutsättningarna för närodlad livsmedelsproduktion? Hur väl rustade är vi om vi skulle råka ut för en allvarlig kris? Kommer det att finnas mat till alla – och om inte – vad behöver vi göra idag för att öka vår försörjningsgrad? Karlskoga kommun har i samarbete med bland annat Hushållningssällskapet analyserat hur självförsörjande man är inom livsmedel och skapar nu handlingsplaner för att öka sin beredskap. På köpet stöttar man närodlad livsmedelsproduktion.

Jag skulle säga att vi är något av pionjärer med det här arbetet, säger Alexander Blomqvist, utredare på Samhälle- och serviceförvaltningen i Karlskoga kommun. Tillsammans med representanter från hela livsmedelskedjan arbetar vi nu proaktivt för att skapa bättre förutsättningar för livsmedelsproduktionen i kommunen.

Arbetet med att kartlägga självförsörjningsgraden i samtliga kommuner i Örebro län drivs av Länsstyrelsen och Region Örebro län och Karlskoga kommun var först ut. För att göra en kartläggning samlade kommunen lokala producenter, livsmedelshandeln, politiker och andra intressenter.

Bara att sammanföra personer med så mycket kompetens på samma plats, var nästan värt besväret, säger Alexander. Det skapades en underbar energi i rummet. Nu har alla samma bild av verkligheten och motivation att ta nya steg för att utveckla livsmedelsproduktionen och matens väg till konsumenterna.

Hushållningssällskapet fick stöd i processen av Grythyttan System Development, ett företag som specialiserat sig på att sammanställa statistik om livsmedelsproduktionen och göra den överskådlig, genomförde man två workshops. Den första handlade bland annat om att ge alla en gemensam nulägesbild. Det visade sig att om livsmedelstillförseln utifrån ströps idag, skulle befolkningen bara överleva i en och en halv månad.

Alla fick snabbt en god överblick tack vare att statistiken var presenterad visuellt. Det blev väldigt påtagligt och en ögonöppnare för många. Samtidigt som det gav stark motivation för att tillsammans förbättra läget, säger Alexander.

Steg två var att just att ta fram idéer som för att skapa bättre förutsättningar för den lokala livsmedelsproduktionen.

Syftet med övning var att lägga grunden för en livsmedelsstrategi och en handlingsplan, säger Alexander. Många idéer kom fram under workshopen – högt som lågt. Allt från att inrätta stadsodlingar och odla i kommunala växthus till utökad utvecklingsinsatser och att alltid ta med livsmedelsperspektivet när vi planerar hur vi använder kommunens mark.

Karlskoga var först ut bland alla Örebro läns 12 kommuner. Nu går stafettpinnen över till de övriga elva.

Att arbeta tillsammans på det här sättet har varit jätteinspirerande. Jag ser fram emot att fler kommuner i vår närhet går igenom samma process. Det kommer att underlätta samarbetet oss emellan ännu mer. Om alla utvecklar sina egna styrkor och hittar vägar att samarbeta, kommer försörjningsläget att bli bättre och bättre, säger Alexander.

Folkhälsonämnden i Karlskoga kommun antog den 13 september en avsiktsförklaring att det är en politisk vilja att fortsätta jobba med försörjningsbalans i Karlskoga. Nämndens ordförande Amanda Lindgren (M) är mycket positiv.

Det här ett väldigt viktigt arbete som har initierats. Med avsiktsförklaringen betonar folkhälsonämnden att det är politisk vilja att det ska prioriteras.