Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Digital smart våg för mätning av svinn i förskola

Den nya digitala vågen är just nu ute på fem förskolor i Karlskoga kommun för att testas i ett pilotprojekt.

Genom en behovsstyrd innovationsprocess har en digital våg för mätning av matsvinn skapats, vilket möjliggör för enklare mätning i verksamheterna. Just nu pågår en pilot på fem förskolor i Karlskoga där både tallriks-, serverings- och grönsaksvinn mäts.

Att minska matsvinn är viktigt både för klimatet och ekonomin. Genom att mäta hur mycket mat som slängs, kan kostverksamheten i Karlskoga och Degerfors, också ta reda på hur mycket av maten som tillagas som hamnar i barnens magar.

Nya möjligheter

När det gäller förskolans verksamhet har man tidigare inte haft det underlag som krävts för att kunna dra några konkreta slutsatser av matsvinn. Svinnmätningar gjordes enbart två gånger årligen genom att siffror fylldes i manuellt, något som också tog mycket tid.

Genom att nu kunna använda en digital våg som direkt skickar information till en databas, blir mätningen enklare och mer effektiv. Genom att koppla samman invägningar med övriga information, till exempel maträtt och antal barn, kan automatiska rapporter skapas. Rapporterna kommer ge kunskap om när och varför svinn uppstår, vilket är till hjälp för att minimera svinnet och samtidigt få mätta och nöjda barn.

Pågående pilotprojekt

Pilotprojektet pågår under fem veckor och det kommer att ske en daglig vägning och inrapportering av tallrik -, grönsaks- och serveringssvinn. Målet är sedan att piloten ska övergå till ett projekt där mätning ska ske på samtliga förskolor i Karlskoga.

Innovationsprojektet leds av Andreas Heydeck, digitaliseringsledare, Märta Jakobsson, enhetschef kost och Julia Åhlgren, verksamhetsutvecklare. Den digitala vågen har utvecklats i samarbete med Trainstation som är en mötesplats på Kupolen för digitalt skapande.