Till Karlskogas startsida

Miljörapporter och årsrapporter

Alla verksamheter som omfattas av tillståndsplikt för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken ska varje år lämna in en miljörapport. Vissa anmälningspliktiga företag är också förelagda att lämna in en årsrapport . Båda dessa rapporter ska lämnas in senast 31 mars varje år.  

Miljörapport

Alla verksamheter som omfattas av tillståndsplikt för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken ska varje år lämna in en miljörapport senast 31 mars.

I miljörapporten redovisar du hur din verksamhet tillgodosett kraven och hänsynsreglerna i miljöbalken. Miljörapporten ska bland annat:

  • redovisa hur villkoren har efterlevts
  • stärka egenkontrollen och förbättra tillsynen
  • redovisa utsläpp från miljöfarlig verksamhet
  • ge underlag för att bedöma belastningen på miljö såväl från själva anläggningen som från transporter till och från anläggningen och från produkter

Du skickar in miljörapporten elektroniskt via Naturvårdsverkets centrala databas för miljörapporter, Svenska miljörapporteringsportalen (SMP). Om den kommer in för sent utgår en miljösanktionsavgift.

Årsrapport

Vissa anmälningspliktiga företag är förelagda att lämna in en årsrapport. Den ska också lämnas senast den 31 mars. Årsrapporten är enklare än miljörapporten och ska ge en beskrivning av verksamheten och dess miljöeffekter. Årsrapporten ska skickas in till tillväxt- och tillsynsförvaltningen. 

Hjälpte informationen på denna sida dig?