Till Karlskogas startsida

Uteservering

Om du ska ställa upp en uteservering så är det viktigt att du kontaktar kommunen. Det krävs tillstånd både för att få använda sig av marken och för att servera alkohol på uteserveringen.

Kommunen ställer också vissa krav på utformningen av uteserveringen så att den är tillgänglig för alla. Här kan du läsa mer om vad som är viktigt att tänka på om du vill ha en uteservering.

Varför regler för uteserveringar?

Det gemensamma utrymmet, Karlskogas gator, torg och parker tillhör alla och de ska vara tillgängliga och trygga för alla. Den fysiska tillgängligheten handlar om att kunna ta sig fram i staden utan att stoppas upp av fysiska hinder.

Dessa regler gäller för mark som kommunen upplåter för uteserveringar på gator och torg i Karlskogas centrum, där uteserveringen kan anordnas i direkt anslutning till husets fasad. För privat mark är den endast en rekommendation. För en uteservering som följer dessa regler behövs inget bygglov. Torg, möbleringszoner och större platser behandlas utifrån förutsättningarna på platsen.

Placering och utformning

Placering

Stadens trottoarer är till för gångtrafikanterna. Personer med nedsatt rörelseförmåga eller orienteringsförmåga ska kunna ta sig fram utan hinder. Det ska alltid finnas en fri passage som är minst 1,6 meter bred. Om uteserveringen är lång, kan det behövas en bredare passage.

Fri passage betyder att gående ska kunna passera utan bekymmer. Om det finns träd, vägmärken, parkeringsautomat, cykelställ eller andra gatumöbler på trottoaren eller platsen, så måste ytan för uteserveringen eventuellt minskas.

Uteserveringens yttermått inkluderar blomlådor, menyskyltar och liknande. Du får inte placera fristående anordningar utanför det godkända yttermåttet. Yttermått bestäms från fall till fall.

För uteserveringar på torg och möbleringszoner kan det tillåtas att gäster och personal får passera gatan mellan inomhuslokalen och uteserveringen. Uteserveringen får inte vara skild från restaurangen av en hårt trafikerad gata där det finns en risk för olyckor när gatan ska passeras.

Underlag

Uteserveringar är en del av gatumiljön och ska i första hand placeras direkt på trottoaren och samtidigt tillgodose tillgänglighet till byggnaden. Beläggningen på gator och torg bör vara uteserveringens golv. Uppbyggnader i form av trädäck och dylikt bör helst undvikas. Vid stora nivåskillnader mellan marknivå och uteserveringens underlag kan det krävas en ramp eller liknande för att uppfylla kravet på tillgänglighet. Ytan måste vara så stor att den går att möblera med bord och stolar. Ibland sluttar trottoaren alltför mycket och markbeläggningen är
ojämn. Rådgör då med Karlskoga kommun som kan ge dig utförligare råd om utformningen, innan du lämnar in ansökan.

Möbler

Välj stolar och bord som passar in i stadsmiljön, t ex caféstolar i smide, metall eller trä. Tänk också på att välja möbler som passar gatubeläggningen och fungerar bra även om det finns lutningar och ojämnheter.

Möblerna ska vara hela och rena samt anpassade för att stå utomhus. Utbudet av utemöbler är stort. Samordna gärna valet av stolar och bord med de övriga serveringarna längs gatan eller på torget. En uteservering ska alltid vara möblerad så att den är användbar även för personer med nedsatt rörelseförmåga, orienteringsförmåga samt de som använder rullstolar.

Avgränsning

En uteservering ska ha en säker och funktionell avgränsning (staket) av metall som är tydlig även för de synskadade. Avgränsningen ska vara stadig. För att få fästa avgränsningen i markbeläggningen måste du ha ett avtal med gatu- och parkavdelningen på samhälle- och serviceförvaltningen. Avgränsningen får vara maximalt 0,9 meter hög då uteserveringen är i gatuplan och kulören ska helst vara svart. Vindskydd ska placeras på insidan av avgränsningen.

Parasoll och markis

Vi vill att uteserveringarna ska vara öppna och uppfattas som en del av gaturummet. Använd i första hand parasoller och i andra hand en fritt hängande markis som ger lätt och öppet intryck. Placera inte parasoller så att någon del hamnar utanför uteserveringens yttermått, då de kan ställa till problem för förbipasserande och vara ett hinder för t ex utrycknings fordon.
Om parasollet ändå måste sticka ut ska höjden i ytterkant av parasollet vara lägst 2,30 meter.

Vi rekommenderar markiser som kan fällas in och ut beroende på väder. Markiserna ska vara fästa vid fasaden och ha en längd och höjd som harmonierar med huset. De ska hänga löst och gaveln ska vara öppen. Placera dem inte för högt upp på fasaden. Kortare markiser är lättare att placera rätt. Det kan vara en bra idé att kombinera en markis närmast byggnaden med lösa parasoll längre ut på trottoaren. Markiser får inte ha stödben och den yttre ändan får inte vila
på en vägg, då kan uteserveringen upplevs som en del av fastigheten i stället för en del av gaturummet.

Serveringstillstånd

Om du vill servera spritdrycker, starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat på uteserveringen måste du ha ett serveringstillstånd som även omfattar uteserveringen. Enligt 8 kap. 14§ alkohollagen (2010:1622) ska serveringstillstånd omfatta ett visst avgränsat område som disponeras av tillståndshavaren.

För att serveringstillståndet ska kunna gälla även på uteserveringen krävs således att den ingår i serveringsytan, att tillståndshavaren har rätt att använda ytan, samt att den är tydligt avgränsad. Serveringstiden på uteserveringen framgår av tillståndsbeviset och uteserveringen ska vara utrymd 30 minuter efter serveringstiden utgång.

Om serveringstillstånd

Ansökan om uteservering

Ansökan om tillstånd för kommande säsong lämnar du till Polismyndigheten i Örebro, där samtliga blanketter finns att hämta. Du kan också hämta blanketterna på polisens hemsida. Inför varje säsong söker du nytt tillstånd.

Lämna in din ansökan senast den 15 januari eller tre månader innan tillståndet ska börja gälla. När du lämnar in ansökan till Polismyndigheten betalar du en ansökningsavgift. Polismyndigheten lämnar din ansökan vidare till samhälle- och serviceförvaltningen, teknik - och fastighetsavdelningen på Karlskoga kommun som skriver ett yttrande. Det innehåller de villkor kommunen ställer för att marken ska upplåtas.

Tillståndet börjar gälla när tillståndsbevis från polisen har erhållits och i enlighet med det datum som anges där. Markhyra debiteras i efterskott. När du fått tillståndet för markupplåtelse och byggnation, söker du tillstånd för alkoholservering. Tillstånd för uteserveringar gäller tiden 1 april – 31 oktober. Den tid det tar att bygga eller ta bort uteserveringen, räknas in i den tiden. Efter den 31 oktober ska uteserveringens samtliga delar vara bortplockade och platsen städad.

Till Polisens hemsida Länk till annan webbplats.

Bifoga till ansökan

 • Planritning i skala 1:100 som visar uteserveringens placering och yttermått samt
  omgivningen med gator och trottoarer.
  För att måtten på den fria passagen ska kunna bedömas ska ritningen visa alla fasta
  föremål som träd, stolpar, cykelställ och andra gatumöbler.
  Alla mått ska finnas på ritningen. Ritningen ska också visa avgränsningens utformning
  och hur du tänker göra för att uppfylla kraven på att uteserveringen är tillgänglig.
  Du ska skriva vilket material du tänker använda i möbler och avgränsning.
 • Ritning med en tvärsektion i skala 1:100 som visar anslutning till husfasad och mark
 • eller utformningen i möbleringszonen.
 • Fastighetsägarens eller din hyresvärds skriftliga yttrande.
 • Skriftligt godkännande av din granne och grannens fastighetsägares eller hyresvärds
  yttrande, om din uteservering sträcker sig in på grannens område.

Om du önskar fasta markiser, fasta parasoll, skärmtak eller andra utformningar som inte finns beskrivna i reglerna för uteservering kan bygglov behövas. Bygglovsbeslutet ska bifogas i din ansökan.

Att tänka på

Brandsäkerhet

Brandsäkerheten är mycket viktig. Utrymningssäkerheten från restaurangen/caféet får inte försämras på grund av uteserveringen. Utrymningsvägar ska hållas fria från brännbart material och blockerande föremål som bord, stolar och dylikt. Vid uppställning av gasolvärmare gäller särskilda regler. Hantering av brandfarlig gas är tillståndspliktig. Kontakta Bergslagens Räddningstjänst.

Till Bergslagens räddningstjänsts hemsida Länk till annan webbplats.

Livsmedel

Servering av livsmedel på uteservering i anslutning till ditt café eller restaurang behöver inget särskilt tillstånd. Om du vill ha någon form av hantering på uteserveringen, till exempel grillning, krävs det att du har bra möjligheter för att hålla en god hand- och livsmedelshygien. Är hanteringen på uteserveringen en utökning och betydande förändring av den ursprungliga verksamheten krävs det att du anmäler detta till kommunen. En betydande förändring kan till exempel vara att du i din normala verksamhet inte hanterar rått kött men att du på uteserveringen vill grilla hamburgare. Disk och matrester ska noggrant plockas från uteserveringen för att förhindra att skadedjur lockas till platsen.

Frågor eller funderingar?

Vi svarar gärna om du har några frågor om din uteservering eller om hur du ska göra ansökan. Kontakta kommunens Servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586-610 00 så hjälper vi dig!

Hjälpte informationen på denna sida dig?