Till Karlskogas startsida

Köldmedier

Köldmedier, även benämnda "freoner", finns i de flesta av dagens kyl-, värmepumps- och klimatanläggningar. Utsläpp av köldmedier har en negativ påverkan på atmosfärens ozonskikt, samt bidrar till växthuseffekten.

För att hejda denna negativa trend har internationella överenskommelser träffats om att stoppa produktionen av freoner. Samtidigt har Sveriges riksdag beslutat om en avvecklingsplan för dessa ämnen. Användningen av köldmedier regleras av miljöbalken (SFS 1998:808) och av förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (2007:846), samt EU 517/2014.

Näringsidkarens skyldigheter

Det finns flera skyldigheter för näringsidkare som innehar en köldmedieanläggning. Framförallt gäller det innehavare av större anläggningar. Man är till exempel ansvarig för underhåll, registerföring, kontroll, anmälan och årlig rapportering.

Underhåll och läckagekontroll

Fortlöpande tillsyn ska utföras i den omfattning som anges i skötselinstruktionen för anläggningen. Kontroll och förebyggande underhållsåtgärder ska dock genomföras minst en gång per kalenderår av ett av Incert certifierat kylföretag.

För att säkerställa att aggregaten är i bra skick krävs kontinuerliga kontroller. Intervallet på kontrollerna beror på hur stora aggregaten är. Aggregat som innehåller:

  • 3-30 kg ska kontrolleras minst var 12:e månad
  • > 30 kg ska kontrolleras minst var 6:e månad
  • > 300 kg ska kontrolleras minst var 3:e månad.

Information om installation

Den som ska nyinstallera stationära köldmedieaggregat med en sammanlagd köldmediemängd över 10 kg ska informera tillväxt- och tillsynsförvaltningen om det i god tid (ca en månad) före installationen. De uppgifter som behöver anges är aggregatets beteckning, användningsområde (kyl, ventilation etc.), typ av köldmedia, fyllnadsmängd samt datum som installationen kommer att ske.

Årsrapportering

En årsrapport ska skickas in till tillväxt- och tillsynsförvaltningen för anläggningar som har flera aggregat på över 3 kg köldmedia och som sammanlagt innehåller 10 kg köldmedia eller mer. Rapporten ska vara tillväxt- och tillsynsförvaltningen tillhanda senast den 31 mars året efter kontrollen.

Undantagna från anmälan och årskontroll är stationära enhetsaggregat med mindre än 3 kg köldmedia. För varje aggregat ska det föras journal om utförda åtgärder och vem som har gjort åtgärderna. Journalen ska i första hand finnas vid anläggningen.

Kontaktuppgifter till tillväxt- och tillsynsförvaltningen

CFC och HCFC

För köldmedierna CFC och HCFC finns en avvecklingsplan med påfyllnings- och användningsstopp.

För CFC gäller användningsstopp. Undantagna är små enhetsaggregat på max 900 g CFC, vilka får användas på samma plats tills de tjänat ut (ett enhetsaggregat är tillverkat och kontrollerat på fabrik och ska endast anslutas till el på platsen).

För HCFC gäller användningsstopp fr o m 31 december 2014 för aggregat som innehåller mer än 3 kg HCFC. Aggregat som innehåller högst 3 kg HCFC får användas efter detta datum, men får inte fyllas på.

Miljösanktionsavgift

Näringsidkare kan bli ålagda att betala en s k miljösanktionsavgift för olika överträdelser, exempelvis:

  • Vid för sent inlämnad kontrollrapport: 1000 kr.
  • Om någon kontroll inte gjorts: 5000 kr.
  • Har ingen efterkontroll efter läckage gjorts: 5000 kr
  • Om installationskontroll inte gjorts på nya aggregat: 5000 kr.
  • Om företaget som utfört kontrollerna inte är certifierat: 10 000 kr.

Hjälpte informationen på denna sida dig?