Till Karlskogas startsida

Återanvändning av rivningsmassor

Massor av asfalt, betong och tegel kan ofta återanvändas för anläggningsändamål, så som utfyllnad för parkeringar och uppställningsytor. Det är dock inte alldeles oproblematiskt att återanvända massor eftersom de kan innehålla oönskade material eller ämnen.

Återanvändning av massorna minskar behovet av att ta jungfruliga material som bergkross och grus i anspråk, vilket är positivt ur miljösynpunkt.

Det är inte alldeles oproblematiskt att återanvända massor eftersom de kan innehålla oönskade material eller ämnen. Rivningsmassor av betong eller tegel kan till exempel innehålla PCB-haltiga fogmassor och uppbruten asfalt kan innehålla stenkolstjära. Det är därför viktigt att den som lämnar massorna kan visa att massor kommer från en kontrollerad rivning eller att asfalten har kontrollerats med avseende på stenkolstjära.

Återvunnen tegel, betong eller asfalt är alltid klassad som avfall, vilket innebär att det inte är fritt fram att återanvända den. Det krävs alltid an anmälan till tillväxt- och tillsynsförvaltningen om denna typ av massor ska användas på en annan plats, eller för ett annat ända mål än tidigare. Kontakta därför alltid tillväxt- och tillsynsförvaltningen innan du använder rivningsmassor eller asfalt för anläggningsändamål.

Via länken nedan hittar du kontaktuppgifter.

Hjälpte informationen på denna sida dig?