Till Karlskogas startsida

Hälsoskydd

Hälsoskydd är det arbete som bedrivs för att undvika att människor blir besvärade eller sjuka av miljön.

Hälsoskydd omfattar bland annat tillsyn av hygienlokaler (exempelvis fotvård) och undervisningslokaler, inomhusmiljö i bostäder, radonfrågor, bullerfrågor och badvattenkvalitet. Tillsynen innebär att vi kontrollerar att miljöbalken följs och att verksamheten inte innebär en olägenhet för människors hälsa och miljö.

Anmälningspliktiga verksamheter

Om du funderar på att starta ny eller ta över en verksamhet som vänder sig till allmänheten kan du behöva göra en anmälan till oss. Om din verksamhet är en anmälningspliktig verksamhet, ska du skicka in en anmälan till oss senast sex veckor innan du ska starta verksamheten.

Om du startar eller driver verksamhet utan att det har anmälts till oss riskerar du att få en miljösanktionsavgift.

Den som avser att bedriva estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är ansvarig tillsynsmyndighet.

Exempel på verksamheter som är anmälningspliktiga;

  • Skolor, förskolor, fritidsverksamheter
  • Solarier
  • Bassängbad
  • Vissa hygienlokaler

Läs mer om vad som gäller för anmälningspliktiga verksamheter.

Icke anmälningspliktiga verksamheter

Det finns vissa typer av hälsoskyddsverksamheter som inte behöver anmälas enligt miljöbalken innan man startar.

Detta gäller till exempel:

  • byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen
  • lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande
  • samlingslokaler där många människor brukar samlas
  • hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad
  • idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar
  • lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling

Även verksamheter som inte är anmälningspliktiga har en skyldighet enligt miljöbalken att ha kontroll på sin verksamhet för att skydda människors hälsa eller miljön.

Det är bra att kontakta tillväxt- och tillsynsförvaltningen och informera om att verksamheten ska starta då tillväxt- och tillsynsförvaltningen har tillsyn över alla hygienlokaler oavsett om de är anmälningspliktiga eller inte.

Vad händer när du skickat in din anmälan?

När du har skickat in din anmälan kommer tillväxt- och tillsynsförvaltningen återkoppla till dig. Om det saknas uppgifter kommer du få komplettera din anmälan. När anmälan är komplett och tillväxt- och tillsynsförvaltningen granskat den får du ett beslut från tillväxt- och tillsynsnämnden där det framgår vilka försiktighetsåtgärder du måste följa i din verksamhet.

Om din verksamhet ändras

Om din verksamhet upphör, flyttar eller om någon annan tar över verksamheten är det bra om du meddelar detta till tillväxt- och tillsynsförvaltningen.

Tillsyn

Det är tillväxt- och tillsynsförvaltningen som bedriver tillsyn på hälsoskyddsverksamheter i Karlskoga och Storfors kommuner. Tillsyn innebär att vi kontrollerar att verksamheter i kommunen inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att det finns en fungerande egenkontroll. Ansvaret för brister och åtgärder ligger alltid på verksamhetsutövaren.

Tillsynen bedrivs för att förebygga eventuella risker för människors hälsa eller miljön. Det som kontrolleras vid tillsyn är främst att verksamheten har en fungerande egenkontroll. Detta kan t ex innebära att verksamhetsutövaren har kontroll på städrutiner, kemikalieanvändning, temperaturer i lokaler, ventilation, buller, luftfuktighet, radon, m.m.

Egenkontrollprogram

Både om du har en anmälningspliktig och en icke anmälningspliktig verksamhet ska du se till att den lokal som ska användas är anpassad för verksamheten. Du ska se till att det till exempel finns goda rutiner för städning, smittskydd, hygien och kemikaliehantering.

Om du har en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt är du även skyldig att ha dina rutiner dokumenterade i ett så kallat egenkontrollprogram. Genom att ha dokumenterade rutiner blir det lättare för personalen att utföra kontrollen samtidigt som det blir lättare att följa upp resultat och hitta brister i rutiner samt vem som ansvarar för dessa. Det blir också lättare att redovisa egenkontrollen för tillsynsmyndigheten 

Avgift

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen tar ut en avgift för prövning och tillsyn enligt en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. I vår handläggning ingår all den tid som handläggaren ägnar åt ärendet. Det kan vara inläsning, kontakter med berörda, inspektioner, restid, förberedelser med mera.

Om en anmälningspliktig verksamhet bedrivs eller startas utan att det har anmälts, kan tillväxt och tillsynsnämnden fatta beslut om miljösanktionsavgift.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från karlskoga.se, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en blankett kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?