Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Tobaksfria nikotinprodukter

För att kunna sälja tobaksfria nikotinprodukter måste företag anmäla detta till kommunen innan den 1 augusti 2022.

Den 21 juni 2022 beslutade riksdagen om en ny lag för tobaksfria nikotinprodukter. Lagen träder i kraft den 1 augusti 2022 och innebär bland annat att försäljning av tobaksfria nikotinprodukter inte får ske utan anmälan till kommunen. Blankett för anmälan och förslag på mall för egenkontrollprogram skickas ut till alla i kommunen som har tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

Vad är tobaksfria nikotinprodukter?

Tobaksfria nikotinprodukter är, som namnet beskriver, produkter för konsumtion som innehåller nikotin men inte tobak. I vardagligt tal kallas dessa ofta för all white, vitt snus, nikotinpåsar eller tobaksfritt snus. Produkterna återfinns under varumärken som exempelvis ZYN, VELO, VOLT, XQS, ZONE X, on! och ViD.

Regler och krav

Lagen om tobaksfria nikotinprodukter ställer krav på den som vill sälja dessa produkter. Nedan följer en kort sammanfattning av dessa:

Avgifter

I samband med anmälan om försäljning tas en anmälningsavgift ut. Kommunen kontrollerar att försäljare av tobaksfria nikotinprodukter följer de regler som finns genom årlig tillsyn. För denna tillsyn tas en årlig avgift ut.

Tillsyn

Kommunen har, tillsammans med polismyndigheten, ansvaret för tillsynen överförsäljningen av tobaksfria nikotinprodukter på fysiska försäljningsställen.

Märkning av produkterna

Förpackningarna till tobaksfria nikotinprodukter ska vara märkta med en hälsovarning, samt ha en innehållsdeklaration. Märkningen på tobaksfria nikotinprodukter eller på sådana produkters förpackningar får inte antyda att en viss tobaksfri nikotinprodukt är mindre skadlig än andra sådana produkter, eller likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt.

Marknadsföring och reklam

Eventuell marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter ska vara måttfull. Reklam eller andra marknadsföringsåtgärder får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter. Hänvisning till produktens smak får endast göras om det är motiverat av konsumentens behov av produktinformation. Marknadsföringen får inte riktas särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år.

Anmälan och egenkontrollprogram

Som nämndes ovan måste den som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter anmäla detta till kommunen. Tillsammans med ansökan ska även ett egenkontrollprogram skickas in. Alla försäljningsställen som säljer tobaksfria nikotinprodukter måste ha ett för verksamheten anpassat egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet syftar till att säkerställa att verksamheten har goda rutiner kring försäljningen och hjälper även verksamheten och dess personal att följa lagstiftningen kring produkterna. Egenkontrollprogrammet ska också finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna uppvisas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn.

Minimiålder för köp

Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas eller lämnas ut till personer som inte har fyllt 18 år. Det är den som säljer eller lämnar ut tobaksfria nikotinprodukter som ska säkerställa att köparen har fyllt 18 år. Om tveksamhet kring köparens ålder uppstår ska legitimation kontrolleras. Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas eller lämnas ut om det finns misstanke om att köparen kommer överlämna dessa till någon under 18 år. På försäljningsstället ska det finnas en klart synbar skylt som informerar om minimiålder för köp av tobaksfria nikotinprodukter.

Hjälpte informationen på denna sida dig?