Till Karlskogas startsida

Kemikalier

Som företagare ansvarar du för att dina kemikalier ni tillverkar, släpper ut på marknaden och använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter, och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön. Det räcker inte med bara tekniska skyddsåtgärder.

Det är viktigt att du regelbundet bedömer riskerna med hanteringen och att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom företaget. All din personal som hanterar kemikalier och farligt avfall måste ha den kunskap som behövs och tillgång till tydliga instruktioner.

Företagarens ansvar

Kemikalielagstiftning REACH är EU-gemensam och gäller sedan 2007. Lagstiftningen är omfattande och ställer ett stort ansvar på företagen jämfört med tidigare lagstiftning.

För att få svar på frågor om hur lagstiftningen berör dig och hur du kommer att påverkas, se Kemikalieinspektionens hemsida.

Kemikalieinspektionen, kemi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kemikalieförteckning

Kemikalieförteckningen ska ingå som en del i företagets egenkontroll. Kemikalieförteckningen utgör också en grund för företagets arbete med att ersätta hälso- och miljöfarliga kemikalier med mindre farliga.

För att du ska kunna bedöma riskerna med produkten krävs att alla ingående ämnen i produkten förtecknas. Det är också viktigt att det framgår vart de kemiska produkter som används i produktionen tar vägen efter användning.

Substitution av farliga ämnen

Miljökvalitetsmålet, Giftfri miljö, innebär att det ska finnas förutsättningar att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier. Det innebär bland annat att verksamheter som använder kemiska produkter också aktivt ska arbeta med substitution av farliga ämnen.

Hur vet jag vilka produkter som kan vara skadliga?

Tillverkare och importörer av kemikalier har skyldighet att ta reda på vad det kan finnas för risker med produkten och att varningsmärka de produkter som kan vara skadliga för människa och miljö.

Den statliga Kemikalieinspektionen övervakar att produkter är märkta på rätt sätt och att tillverkare och importörer har det underlagsmaterial som behövs för att märka produkterna. Bra information om kemikalier och märkning finns på Kemikalieinspektionens hemsida.

Kemikalieinspektionen, kemi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljöavdelningens tillsyn

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen, miljöenheten är tillsynsmyndighet för företag som har kemikaliehantering. Vid tillsyn kontrolleras hur företagen lagrar och hanterar kemikalier och vilka rutiner företagen har för val av kemikalier.

Minska riskerna med kemikalier

I hemmet och på fritiden används en hel del olika produkter som är miljö- eller hälsoskadliga, till exempel färger, lösningsmedel, fotokemikalier, bekämpningsmedel och oljor. Rester av sådana kemikalier ska samlas upp och lämnas in till en miljöstation.

I första hand bör man minska användningen av kemikalier och välja de som är minst skadliga. Idag finns det möjlighet att välja allt fler produkter som är miljömärkta med Svanen, EU-blomman eller Bra miljöval.

I miljölagstiftningen står det att användning av kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön ska undvikas om produkterna kan ersättas med sådana som kan antas vara mindre farliga.

Invallning

Invallningen ska rymma den mängd vätska som finns i det största kärlet, plus tio procent av den totala volymen som förvaras inom invallningen. Kemiska produkter och farligt avfall som lagras utomhus ska förvaras inom regn- och påkörningsskyddad invallning.

Spill

Spill ska saneras omedelbart. Absorptionsmedel ska därför finnas nära tillgängligt samt kärl för att omhänderta kontaminerat material.

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är framtagna för att vara giftiga. Inga bekämpningsmedel är därför bra för miljön. Idag används en stor mängd bekämpningsmedel i villaträdgårdar.

Istället för kemiska bekämpningsmedel finns idag medel som är mindre skadliga och som bör prövas i första hand. Alla bekämpningsmedel måste vara godkända för att få användas.

Oljecisterner

För hushåll med oljeeldning är förvaringen av eldningsolja den största kemikaliehanteringen. Krav på besiktning av oljetankar som är nergrävda har funnits i många år. Nu är det även krav på besiktning av oljetankar som står inomhus eller ute.

Läs mer om de regler som finns för cisterner. Öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?