Till Karlskogas startsida

Miljöfarlig verksamhet

Bensinstationer, verkstäder, jordbruk och avloppsanläggningar är exempel på verksamheter som räknas som miljöfarliga, enligt miljöbalken.

Beroende på storlek, utsläppsmängder och liknande delas de miljöfarliga verksamheterna in i olika klasser. Klasserna avgör om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig. Det är viktigt att du som verksamhetsutövare håller dig informerad om vad som gäller för just din verksamhet. Klassningarna finns i miljöprövningsförordningen.

Miljöfarlig verksamhet delas in i olika typer av anläggningar

C-anläggningar

C-anläggningar är verksamheter som oftast har relativt liten miljöpåverkan. Exempel på C-anläggningar är mindre lantbruk utan djur, bensinstationer och sjukhus. C-anläggningar ska anmälas till kommunen minst 6 veckor före verksamheten påbörjas.

B-anläggningar

B-anläggningar är till exempel större avloppsreningsverk, täkter, vindkraftsanläggningar, lantbruk med djurhållning och många industrianläggningar. De tillståndsprövas av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

A-anläggningar

A-anläggningar är verksamheter som oftast har omfattande miljöpåverkan, till exempelpappersindustrier, stora energianläggningar och oljeraffinaderier. A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen.

I miljöprövningsförordningen kan du läsa om din anläggning är en A, B- eller C-anläggning: miljöprövningsförordningen, riksdagen.se Länk till annan webbplats.

Miljöfarlig verksamhet upphör eller flyttar

Om du ska sluta med din anmälningspliktiga verksamhet, C-verksamhet, till exempel på grund av flytt eller konkurs ska du anmäla det till Tillväxt- och tillsynsförvaltningen.

Om du har tillståndspliktig verksamhet, AB-verksamhet, så måste tillståndet formellt dras tillbaka. Det gör du genom en ansökan hos miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen.

Prövning av miljöfarlig verksamhet | Länsstyrelsen Örebro (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Om din verksamhet flyttar ska du också göra en ny anmälan eller ny tillståndsprövning om miljöfarlig verksamhet på den nya platsen.

Egenkontroll miljöfarlig verksamhet

Den som bedriver en miljöfarlig verksamhet ska utföra egenkontroll enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Med miljöfarlig verksamhet menas till exempel:

 • Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggning i mark, vattenområden eller grundvatten.
 • Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön.
 • Förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten.

Egenkontrollen gör att du får kunskap om din egen verksamhets påverkan på miljön och människors hälsa, vilket är ett krav enligt Miljöbalken. Med större kunskap om din verksamhet kan du själv ta egna initiativ till att förbättra din verksamhet ur ett miljö- och hälsoperspektiv.

Egenkontroll innebär att du som företagare ska:

 • Fortlöpande planera och kontrollera din verksamhet för att undvika påverkan på miljö och människors hälsa.
 • Göra egna undersökningar och hålla dig underrättad om din verksamhets påverkan på miljö och människors hälsa.

Egenkontrollen för anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter ska innehålla:

 • En fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för miljöfrågor för att se till att miljöbalkens bestämmelser följs.
 • Skriftliga rutiner för kontroll av utrustning. I dessa rutiner kan provtagning, mätning och analys ingå.
 • Fortlöpande, systematiska undersökningar och göra riskbedömningar som berör verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa. Allt detta ska dokumenteras.
 • Information om att tillsynsmyndigheten omgående ska informeras om det uppkommer driftstörningar som kan påverka miljön eller människors hälsa.
 • En förteckning över de kemiska produkter som används i verksamheten och som kan innebära risker för miljön och människors hälsa.

Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex verksamhet med en stor risk för människors hälsa eller miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än den verksamhet som är enkel eller innebär en mindre risk för miljön. Arbetet med egenkontrollen sker löpande och uppdateras vid behov.

Anmälan och ansökan

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. I miljöprövningsförordningen kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga.

 • A-verksamheter ska ha Miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
 • B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
 • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till tillväxt- och tillsynsförvaltningen.

En anmälan om miljöfarlig verksamhet ska göras senast 6 veckor innan verksamheten påbörjas. 

Avgift

För handläggningen av anmälan om miljöfarlig verksamhet tar kommunen ut en avgift enligt fastställd taxa. 

Hjälpte informationen på denna sida dig?