Till Karlskogas startsida

Lantbruk och hästhållning

För djurhållning och lantbruk kan du behöva tillstånd från Länsstyrelsen eller göra en anmälan till tillväxt- och tillsynsförvaltningen. Ansökan/anmälan måste du göra innan du startar din verksamhet. Som företagare inom området måste du även ta fram och följa ett egenkontrollprogram.

Djurhållning och lantbruk räknas enligt bestämmelserna i miljöbalken som miljöfarlig verksamhet eftersom verksamheten kan påverka miljön eller människors hälsa. Storleken på djuranläggningen avgör om tillstånd eller anmälan krävs.

Tillstånd och anmälan

För att bedriva vissa typer av djurhållning krävs tillstånd (B-anläggningar) eller anmälan (C-anläggningar) enligt miljöbalken.

Tillstånd krävs för anläggningar med:

 • 40 000 platser för fjäderfän,
 • mer än 2 000 platser för slaktsvin,
 • mer än 750 platser för suggor,
 • liksom för djurhållning för fjäderfän, slaktsvin eller suggor där platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter,
 • för nötkreatur, hästar eller minkar krävs tillstånd för fler än 400 djurenheter.

En djurenhet är till exempel en mjölkko eller 10 slaktsvin eller 100 värphöns. Läs mer om djurenheter på Jordbruksverkets webbplats. Tillstånd för verksamhet med djur söker du på Länsstyrelsens webbplats.

Tillståndspliktiga lantbruk ska varje år innan den 31 mars skicka in en miljörapport till Svenska Miljörapporteringsportalen. I miljörapporten beskriver verksamheten hur de uppfyllt villkoren i sitt tillstånd och hur det övriga miljöarbetet har fungerat.

Anläggningar med fler än 100 djurenheter (C-anläggningar) är anmälningspliktiga. Anmälan görs till Tillväxt- och tillsynsförvaltningen innan verksamheten startar eller ändras. Anmälan ska även göras vid ändring av tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet om ändringen är av betydelse ur störningssynpunkt.

Hantering av döda djur

Kadaver från lantbruksdjur ska tas om hand på ett säkert sätt - dels för att undvika spridning av smittsamma sjukdomar till levande djur och dels för att undvika besvär för omgivningen. Döda produktionsdjur, som till exempel kor, grisar, får, och fjäderfä, får inte flyttas på något annat sätt än genom att Svensk lantbrukstjänst hämtar dem.

Det finns ett undantag för hästar och sällskapsdjur (till exempel kanin, hund och katt). De får grävas ner efter anvisningar från tillväxt och tillsynsförvaltningen.

Trotjänarbegravning

För att förebygga att eventuella smittor sprids så måste du anmäla om du vill gräva ned din avlidna häst. Anmälan ska göras till tillväxt- och tillsynsförvaltningen så snart som möjligt. Det är alltid den som är ansvarig för nedgrävningen som ansvarar för att nedgrävningen sker på ett korrekt sätt och att den sker enligt kommunens anvisningar. Nedgrävningen får aldrig riskera att innebära skada på miljön och eller människors hälsa.

Tillväxt- och tillsynsförvaltningens bedömning av platsens lämplighet utgår endast från miljölagstiftningen och lagstiftningen om animaliska biprodukter. Den som är ansvarig för nedgrävningen ansvarar för att kontrollera övrigt som kan vara betydelsefullt, exempelvis om det finns ledningar i marken på platsen.

Anmälan

Bygg och miljö vill ha in följande information:

 • Information om hästen som ska begravas (namn, ras och ID-nummer enligt hästpasset).
 • Information om eventuell smittsam sjukdom.
 • Kontaktuppgifter till dig som lämnar in informationen.
 • Kontaktuppgifter om den person som äger hästen (om annan än du själv).
 • Fastighetsbeteckning (där begravningen ska äga rum). Om någon annan äger fastigheten ska detta anges samt att ett medgivande från denne ska bifogas.
 • Karta där du markerar tänkt begravningsplats.
 • Beskrivning av platsen.

Anvisningar

Nedgrävning ska göras så snart som möjligt. Under den varma årstiden är det särskilt viktigt. Vid låga temperaturer kan det accepteras att djurkroppen förvaras några dagar på lämplig plats, oåtkomligt för vilda djur och skadedjur.

Eftersom jorden sjunker ihop efter en tid bör graven täckas så att det bildas en svag ås över den.

Märk gärna ut platsen.

Behåll dokumentationen om begravningen i minst två år (karta där begravningsplatsen är utmärkt och miljöinspektörens anteckningar). Låt dokumentationen följa fastigheten vid en eventuell framtida försäljning.

Redskap, behållare samt fordon som kommit i kontakt med djurkroppen bör rengöras efter nedgrävning för att förhindra eventuell smittspridning.

Veterinärintyg om varför hästen har dött och att hästen inte har lidit av någon smittsam sjukdom kan krävas in om misstanke om detta finns.

När en häst dör eller avlivas är grundregeln att det döda djuret ska tas om hand på ett sådant sätt att risk för spridning av smittsamma sjukdomar undviks.

Val av plats

Vid val av lämplig plats för nedgrävning ska du ta hänsyn till följande:

 • Avståndet från nedgrävningsplatsen till närmaste bostad eller allmän bebyggelse bör vara minst 200 meter och platsen bör ligga så avsides att allmänheten, lekande barn och djur inte lockas dit.
 • Avståndet från nedgrävningsplatsen till närmsta vattentäkt (inkl. Enskilda brunnar) ska vara minst 200 meter.
 • Avståndet från nedgrävningsplatsen till närmsta vattendrag, sjö eller annan vattensamling ska vara minst 100 meter.
 • Nedgrävning får inte ske inom område med detaljplan, samlad bebyggelse, Natura-2000, naturreservat, vattenskyddsområde, område med nationellt eller regionalt särskilt värdefulla vatten eller andra områden med liknande skydd.
 • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenytan under året ska vara minst 1 meter. Är du osäker på grundvattennivån? Gräv en provgrop och låt den stå ett dygn och se hur vattennivån står samt undersök hur markerna brukar se ut under regniga perioder.
 • Nedgrävningen ska ske på den fastighet/anläggning där djurhållningen bedrivits. Om nedgrävningen ska ske på någon annans mark krävs handelsdokument enligt lagstiftningen om animaliska biprodukter.
 • Det är en fördel om underliggande jordlager på platsen utgörs av lera eller silt.
 • Marken ska vara plan och sluttningar ska undvikas.
 • Nedgrävning ska ske på ett sådant djup att djur hindras från att gräva upp graven. Graven ska vara så djup att hästen kan täckas med minst 1,5 meter jord.
 • Nedgrävningsplatsen ska vara på ett lämpligt avstånd från dräneringsledningar.
 • Om nedgrävningsplatsen är nära en grannfastighet bör grannen ge sitt medgivande.

Avgift

För handläggningen av ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område tar förvaltningen ut en avgift enligt fastställd taxa. 

Förvaring och hantering av avfall

Avfall som inte kan återanvändas ska i första hand återvinnas som material, i andra hand som energi och i sista hand lämnas till deponin. Allt avfall ska lämnas till en godkänd mottagare.

Ensilageplast ska samlas ihop och skickas till återvinning. Det är förbjudet att själv elda ensilageplast.

Avfallshantering för företag

Gödselhantering

Gödsel måste förvaras i gödselbrunn, på platta eller liknande så att det inte sprids till grund- och ytvatten.

Mineralgödsel, stallgödsel eller andra organiska gödselmedel får inte spridas så att de hamnar utanför åkern.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?