Till Karlskogas startsida

Egenkontroll

Alla som bedriver en verksamhet som kan påverka miljön eller hälsa är skyldiga att planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga risker. Det gör man med hjälp av ett egenkontrollprogram.

Kravet på egenkontroll gäller både företag och enskilda personer. Det innebär att du som driver en verksamhet eller gör något som påverkar miljön ska känna till hur man gör det på ett säkert sätt för miljön och människors hälsa.

Du ska kunna bedöma vilka mätningar, beräkningar, journaler osv. som är nödvändiga. Du ska ha kunskapen som behövs för att agera rätt i olika situationer. I vissa fall kanske konsulthjälp är nödvändigt om det behövs specialkompetens.

Hur omfattande det förebyggande kontrollarbetet behöver vara beror på hur typen av verksamhet och hur omgivningen är. För anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter/åtgärder finns mer specifika krav på arbetets omfattning och dokumentation.

Kortfattat innebär egenkontrollförordningen att verksamheten ska ha skriftliga rutiner för:

  • Vem som ansvarar för att verksamheten bedrivs på ett miljöriktigt sätt.
  • Hur drift- och kontrollutrustningen underhålls och analysresultat sparas.
  • Vilka stora och små miljörisker som finns, hur de förebyggs och hur de följs upp.
  • Kontakt med miljö- och hälsoskyddskontoret och andra instanser, till exempel räddningstjänst och kommunens VA-kontor, vid spill, utsläpp och andra driftstörningar.
  • En kemikalieförteckning.

Anmäl driftstörning  

Om en driftsstörning eller liknande händelse inträffar i verksamheten som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön ska tillsynsmyndigheten omgående underrättas. Om det är kommunen som är tillsynsmyndighet ska miljö- och hälsoskyddskontoret kontaktas.

Det är viktigt att tillsynsmyndigheten informeras omgående, bland annat av följande skäl:

  • Skyddsåtgärder kan behöva vidtas
  • Viss provtagning eller annan uppföljning kan behöva göras
  • Om orolig allmänhet hör av sig till myndigheten behöver vi vara uppdaterade
  • Allmänheten och andra berörda kan behöva informeras

Vid utsläpp eller olycka som kan påverka kommunens dricksvatten, dagvatten eller spillvatten ska Karlskoga energi och miljö kontaktas.

Kontakta i första hand din handläggare. Är handläggaren inte anträffbar, kontakta då kommunens servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586-610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?