Till Karlskogas startsida

Bygglovsfria åtgärder - inom detaljplanerat område

Följande åtgärder kräver bygglov men är undantagna och kräver heller ingen anmälan till kommunen under förutsättning att man uppfyller följande kriterierna för respektive åtgärd som du kan läsa mer om på den här sidan.  

Friggebod

För att en byggnad ska räknas som en friggebod ska följande kriterier vara uppfyllda:

 • sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter
 • högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3 meter
 • det måste finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten (gäller inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus)
 • medgivande från grannar om du placerar friggeboden närmare tomtgräns än 4,5 meter
 • om du har tänkt bygga nära hav, sjö eller vattendrag kan det krävas strandskyddsdispens. Läs mer o det på sidan om strandskydd.

En friggebod är en komplementbyggnad och kan vara ett förråd, carport, gäststuga, växthus, lusthus, utedass m.m.

För att ett skärmtak ska räknas som bygglovsfritt ska följande kriterier vara uppfyllda:

 • sammanlagda byggnadsarean av alla bygglovsfria skärmtak på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter.
 • ska byggas över en uteplats, altan, balkong eller entré
 • det måste finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten
 • medgivande från grannar om du placerar skärmtaket närmare tomtgräns än 4,5 meter

Plank och mur kring uteplats 

För att ett plank eller en mur ska räknas som bygglovsfritt ska följande kriterier vara uppfyllda:

 • planket eller muren skapar en skyddad uteplats
 • det måste finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten
 • planket eller muren placeras inom 3,6 meter från bostadshuset
 • planket eller muren är inte högre än 1,8 meter från marken
 • medgivande från grannar om du placerar planket eller muren närmare tomtgräns än 4,5 meter

För att ett burspråk och balkong ska räknas som bygglovsfri ska följande kriterier vara uppfyllda:

 • får utföras på ett en- eller tvåbostadshus (gäller inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus)
 • ska vara en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk
 • medgivande från grannar om du åtgärden hamnar närmare tomtgräns än 4,5 meter
 • får inte utföras utan bygglov på byggnad eller inom bebyggelseområde som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt

Måla om fasad och byta fasad- och takmaterial 

För att det ska räknas som bygglovsfri åtgärd ska följande kriterier vara uppfyllda:

 • får utföras på ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbyggnader
 • åtgärden får inte väsentligt ändra byggnadens eller områdets karaktär. Detta är extra viktigt på byggnader eller inom bebyggelseområde som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Kontakta oss om du är osäker på om bygglov krävs.

Observera att det kan finnas utökad lovplikt i detaljplanen som gör att bygglov krävs ändå för ovanstående åtgärder.

Dessa bygglovsfria åtgärder behöver inte rapporteras till kommunen.

Godkännande från grannar bör vara skriftligt och fastighetsbeteckning ska framgå med namnförtydligande och underskrift av alla fastighetsägare. Underskriften bör även finnas på ritningar så det tydligt framgår vad som godkänts. Grannintyg gäller fastigheter och inte personer. Det innebär att intyget även gäller vid ägarbyte så det är viktigt att det sparas för framtiden.

Åtgärder som varken kräver bygglov eller anmälan

 • Staket
 • Spaljé och stängsel som är genomsiktligt
 • Häck

Utökad lovplikt

Observera att det kan finnas utökad lovplikt i detaljplanen som gör att bygglov krävs ändå för ovanstående åtgärder.

Dessa bygglovsfria åtgärder behöver inte rapporteras till kommunen.

Godkännande från grannar bör vara skriftligt och fastighetsbeteckning ska framgå med namnförtydligande och underskrift av alla fastighetsägare. Underskriften bör även finnas på ritningar så det tydligt framgår vad som godkänts. Grannintyg gäller fastigheter och inte personer. Det innebär att intyget även gäller vid ägarbyte så det är viktigt att det sparas för framtiden.

Hjälpte informationen på denna sida dig?