Till Karlskogas startsida

Altan, trädäck, uteplats, veranda - utan tak

Planerar du att bygga altan, trädäck, veranda eller terrass utan tak kan du behöva bygglov.

Altan, trädäck, veranda eller terrass har en upphöjd golvkonstruktion som, utan att vara tak till byggnaden, är placerad på mark och avsedd att användas som uteplats. Den kan vara sammanbyggd med en byggnad eller placerad fristående. En altan eller terrass kan även placeras i ett takfall eller på ett tak.

Du behöver bygglov om altanen ökar byggnadens volym, till exempel om den är hög eller underbyggd. Även en fristående altan kan vara volymskapande och kräva bygglov.

Det krävs bygglov för att uppföra en mur eller ett plank.

Vissa undantag från bygglovsplikten för en- eller tvåbostadshus

Vid ett en- eller tvåbostadshus krävs inte bygglov för att med en mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får då inte vara högre än 1,8 meter. Om muren eller planket byggs närmare gräns än 4,5 meter så krävs medgivande från berörda grannar.

Godkännande från grannar bör vara skriftligt och fastighetsbeteckning ska framgå med namnförtydligande och underskrift av alla fastighetsägare. Underskriften bör även finnas på ritningar så det tydligt framgår vad som godkänts. Grannintyg gäller fastigheter och inte personer. Det innebär att intyget även gäller vid ägarbyte så det är viktigt att det sparas för framtiden.

Observera att bygglov krävs om en byggnad eller ett bebyggelseområde är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Kontakta Servicecenter om du osäker om din byggnad räknas som det.

Kontakta servicecenter om du är osäker på om det du vill bygga kräver bygglov. Om du bygger utan att ha något bygglov kan en byggsanktionsavgift komma att tas ut.

Altan, boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?