Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Avgifter - bygglov och anmälan

Vad det kostar att få ett bygglov och/eller startbesked beror på flera saker till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga eller hur stort du ska bygga. Det är alltså ärendets omfattning som avgör vad ett bygglov kostar. 

I ärenden om lov, anmälan, förhandsbesked, med mera betalar man en avgift enligt den taxa som kommunfullmäktige har fastställt. Avgiften tas ut för att täcka kommunens kostnader för handläggningen av ärendena.

Taxan omfattar avgifter för bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked, startbesked och andra beslut enligt plan- och bygglagen.

Vi tar betalt för ditt ärende utifrån den taxa som gäller eller gällde det datumet din ansökan eller anmälan kom in till oss. Det är i samband med beslutet som avgiften för ärendet fastställs med stöd av gällande taxa. Om det i ärendet tillkommer någon ytterligare insats som inte var planerad till exempel ett extra samråd, ett extra platsbesök eller ett extra beslut kan ytterligare avgift tas ut i ett senare skede, enligt gällande taxa.

Du kan även behöva ansöka om strandskyddsdispens och för detta tas en avgift ut. Mer information om den avgiften finns i dokumentet "Taxa för prövning och tillsyn miljöbalken".

Andra avgifter som kan tillkomma

Förutom avgift för själva bygglovet eller anmälan kan det även tillkomma andra avgifter. Avgifter kan till exempel vara för nybyggnadskarta, utsättning, planavgift och faktureras av berörd avdelning.

När får jag fakturan?

Du blir fakturerad först efter att du har fått ditt beslut. Hur lång tid det tar innan du får din faktura varierar, men vad du kommer att få betala står i beslutet.

Om du är ansluten till digital brevlåda till exempel Kivra eller Min myndighetspost (det finns fler digitala brevlådor) kan fakturan skickas dit. Det är därför viktigt att du kontrollerar din digitala brevlåda regelbundet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?