Till Karlskogas startsida

Inreda ytterligare en bostad i bostadshus samt bygga takkupor på en- och tvåbostadshus

Det krävs normalt bygglov för att inreda ytterligare en bostads i ett bostadshus och bygga takkupor. Det finns två undantag från bygglov som istället kräver en anmälan. 

För att du ska få inreda ytterligare en bostad utan bygglov ska följande kriterier vara uppfyllda:

 • du ska ha skickat in en anmälan med tillhörande handlingar och erhållit startbesked
 • gäller endast för bostadshus som har EN bostad idag (gäller dock inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus)
 • den nya bostaden ska kunna uppfylla kraven för en bostad enligt Boverkets byggregler
 • är det redan ett tvåbostadshus idag krävs bygglov för att få inreda ytterligare en bostad

Observera att bygglov krävs om en byggnad eller ett bebyggelseområde är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Kontakta Servicecenter om du osäker om din byggnad räknas som det.

Observera att bygglov krävs om din fastighet ligger inom område som har betydelse för totalförsvaret om det är fråga om flygplatser och övnings- eller skjutfält. Kontakta Servicecenter om du osäker om din fastighet ligger inom ett sådant område.

För att en takkupa ska räknas som bygglovsfri ska följande kriterier vara uppfyllda:

 • du ska ha skickat in en anmälan med tillhörande handlingar och erhållit startbesked
 • får utföras på ett en- eller tvåbostadshus (gäller inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus)
 • takkuporna får max uppta halva takfallet
 • åtgärden får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen – då krävs bygglov
 • bostadshus utan takkupor – då får två takkupor uppföras
 • bostadshus med en takkupa – då får en takkupa uppföras
 • bostadshus med två eller flera takkupor – då krävs bygglov för att få göra fler takkupor

Observera att det kan finnas utökad lovplikt i en detaljplan som gör att bygglov krävs ändå.

Observera att bygglov krävs om en byggnad eller ett bebyggelseområde är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Kontakta oss via Servicecenter om du osäker om din byggnad räknas som det.

Hjälpte informationen på denna sida dig?