Till Karlskogas startsida

Checklista - det här behöver vi för att handlägga ditt ärende

Tänk på att lämna in alla handlingar som krävs i ditt ärende från början, vi kan inte handlägga ditt ärende förrän det är komplett. Alla ärenden är unika, därför kan vi behöva fler handlingar för att kunna ta beslut. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan. 

Ansökningsblankett

Vid ansökan om bygglov skriver du ut och fyller i en ansökningsblankett.

Läs mer om ansökan om bygglov.

Kortfattad beskrivning

Kortfattad beskrivning fyller du i i en särskild blankett med uppgifter om ditt byggprojekt.

Situationsplan

Situationsplan (även kallad tomtkarta) i skala 1:400, 1:500 eller 1:1 000, där följande framgår:

 • Huvudmått på samtliga nya byggnader/nya byggnadsdelar samt avstånd från fasad till fastighetsgränser i två riktningar. Avstånden ska vara vinkelräta från fastighetsgräns.
 • Färdig golvhöjd ska redovisas på nya byggnader
 • Befintliga byggnader
 • In- och utfarter
 • Dagvattenhantering
 • Höjdkurvor eller plushöjder

Se exempel och läs mer om olika ritningar och handlingar.

Fasadritning

Fasadritning mot norr, söder, öster och väster i skala 1:100 med huvudmått, takvinkel och byggnadshöjd utsatta. På fasaderna ska befintliga (streckad linje) och föreslagna (heldragen linje) marklinjer redovisas fram till fastighetsgräns. Det ska av fasadritningarna framgå vad som är befintligt och vad som är nytt.

Se exempel och läs mer om olika ritningar och handlingar.

Planritning

Planritning i skala 1:100 med huvudmått utsatta. Det ska av planritningen framgå vad som är befintligt, vad som är nytt vilka väggar som eventuellt ska rivas samt rumsindelning/ rumsinredning.

Se exempel och läs mer om olika ritningar och handlingar.

Sektionsritning

Sektionsritning i skala 1:100. Färdig sockelhöjd samt rumshöjd ska redovisas.

Se exempel och läs mer om olika ritningar och handlingar.

Förslag till kontrollplan

I detta ärende krävs ingen kontrollansvarig men däremot en kontrollplan. Kontrollplanen kan du upprätta själv. Kontrollplanen ska förklara vilka kontroller som ska göras, på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna och utrymme för signering ska finnas vid varje kontrollpunkt i dokumentet. Den ska innehålla:

 • Vilka kontroller som ska göras
 • Kontrollmetod, till exempel okulär besiktning, beräkning, mätning eller provtryckning
 • Mot vad kontrollen utförs, till exempel beskrivning, ritning, fabrikantanvisning eller Boverkets byggregler (BBR)
 • Vem som ska göra kontrollerna: byggherren, projektör, entreprenör eller någon annan som till exempel sotaren
 • Hur byggprodukter ska återvinnas, hur allt avfall tas omhand och möjliggöra materialåtervinning

Se exempel på kontrollplan och andra ritningar och handlingar som kan behövas när du söker bygglov.

Rivningsmaterialinventering

En förteckning av vilket avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?