Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Återanvändning av rivningsmassor

Massor av asfalt, betong och tegel kan ofta återanvändas för anläggningsändamål, så som utfyllnad för parkeringar och uppställningsytor. Återanvändning av massorna minskar behovet av att ta jungfruliga material som bergkross och grus i anspråk, vilket är positivt ur miljösynpunkt.

Det är dock inte alldeles oproblematiskt att återanvända massor eftersom de kan innehålla oönskade material eller ämnen. Rivningsmassor av betong eller tegel kan till exempel innehålla PCB-haltiga fogmassor och uppbruten asfalt kan innehålla stenkolstjära. Det är därför viktigt att den som lämnar massorna kan visa att massor kommer från en kontrollerad rivning eller att asfalten har kontrollerats med avseende på stenkolstjära.

Återvunnen tegel, betong eller asfalt är alltid klassad som avfall, vilket innebär att det inte är fritt fram att återanvända den. Det krävs alltid an anmälan till miljökontoret om denna typ av massor ska användas på en annan plats, eller för ett annat ända mål än tidigare. Kontakta därför alltid miljökontoret, 0586-610 00, innan du använder rivningsmassor eller asfalt för anläggningsändamål.

Uppdaterad 2017-05-12