Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Till dig som förtroendevald

Här har vi samlat viktig information till dig som är förtroendevald i Karlskoga kommun. Detta gäller oavsett vilket/vilka uppdrag du har.

Information som gäller specifikt för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon av nämnderna hittar du under länken Nämnder

Anmälan utbildning

1 januari 2020 blir Barnkonventionen lag. För att säkerställa att Karlskoga och Degerfors kommuner följer detta behövs en övergripande kunskapsförstärkning genomföras.

När: Tisdagen 5 november 2019 klockan 13:00-16:30

Var: Nobelsalen på Hotell Alfred Nobel i Karlskoga

Deltagare: Samtliga nämnder/styrelser i Karlskoga och Degerfors, samt fullmäktigepresidier

Barnkonventionen - grundutbildning

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Stora delar av arbetet i kommunfullmäktige regleras av kommunallagen (KL). Det är lagkrav på att kommunfullmäktige ska ha en arbetsordning, vilken innehåller ytterligare föreskrifter för kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunallagen reglerar vilka delar som måste framgå av arbetsordningen för kommunfullmäktige. Till exempel måste antalet ledamöter i kommunfullmäktige, rätten att delta i kommunfullmäktiges överläggningar och förfarandet vid omröstningar framgå av arbetsordningen. Som förtroendevald är det mycket viktigt att du har kunskap om kommunfullmäktiges arbetsordning.

Arbetsordning för kommunfullmäktige.pdfPDF

Arvode och ersättning

Som förtroendevald har du rätt till arvode när du fullgör ditt uppdrag samt ersättning för eventuell förlorad arbetsförtjänst och resekostnader i samband med uppdraget.

För att arvode ska betalas ut måste du lämna in blankett för arvodering, där det framgår vilket möte du deltagit i samt vilka tider du du deltagit i mötet.

För att begära annan ersättning krävs att du fyller i separata blanketter och lämnar in dessa. För frågor om arvode och ersättningar kontakta berörd nämndsekreterare.

Arvodesreglemente för Karlskoga kommun 2019-2022PDF

Arvoden egen förrättningPDF

Arvode begravningsförrättarePDF

Arvode vigselförrättarePDF

Barntillsyn - ersättningPDF

Begäran om ersättning för förlorad pensionsförmån.pdfPDF

Efterlevandeskydd och familjeskydd - blankettPDF  PDF

Förlorad arbetsinkomstPDF

Förslag på ny förtroendevald.pdfPDF

Uppsägning av förtroendemannauppdrag.pdfPDF

Pension - blankettPDF

Resor - ersättningPDF

Sjukpension - blankettPDF

Politiska organisationen

Det finns drygt 180 förtroendevalda i Karlskoga kommun. Av dessa är flertalet så kallade fritidspolitiker. Endast kommunalrådet samt oppositionsrådet är politiker på halvtid eller heltid. I förtroendemannaregistret kan du se alla politiker samt vilka uppdrag de har.

Skiss över den politiska organisationen i Karlskoga kommun.pdfPDF

Förtroendemannaregister

Så styrs Karlskoga kommun

Vanliga frågor och svar om uppdraget som förtroendevaldPDF

Lathund KommunfullmäktigePDF

Uppdragsbeskrivning för partiföreträdarePDF

Regler för kommunalt partistöd i Karlskoga kommunPDF

Ordlista förkortningarPDF

Reglementen

Delar av arbetet i kommunstyrelse och nämnder regleras av kommunallagen (KL). Andra delar av nämndernas arbete regleras utifrån kommunens fastställda nämndreglementen. 

Reglementet  anger hur nämndens verksamhet ska bedrivas. Det är kommunfullmäktige som fastställer kommunens nämndreglementen. Som förtroendevald är det mycket viktigt att du har kunskap om nämndens reglemente.

Reglementen för nämnder och styrelsePDF

Folkhälsonämnden och gymnasienämnden är gemensam för Karlskoga och Degerfors kommun, därför har dessa nämnder egna reglementen.

Reglemente för folkhälsonämndenPDF

Reglemente för gymnasienämndenPDF

Karlskoga kommun har även del i Överförmyndarnämnden och Administrativa nämnden som Kristinehamns kommun är värdkommun för. Även dessa nämnder har egna reglementen.

Reglemente för administrativa nämndenPDF

Reglemente för överförmyndarnämndenPDF

Reglemente för myndighetsnämndenPDF

Myndighetsnämnden är gemensam nämnd med Storfors kommun och har därför ett eget reglemente.

Sammanträden

Om du inte kan närvara vid ett sammanträde måste du alltid i första hand kalla in din  personliga ersättare i aktuell nämnd eller styrelse. Om den ersättaren har förhinder ska du följa fastställd inkallelseordning. Meddela gärna också nämndsekreteraren att du inte kommer att närvara.

Inkallelseordning nämnder och styrelsePDF

Viktiga dokument

Här hittar du ett antal dokument som är övergripande för hela Karlskoga kommun. Oavsett vilket politiskt uppdrag du har så är dessa dokument viktiga att ta del av och känna till.

Kommunal författningssamling

Uppdaterad 2019-10-15