Till Karlskogas startsida

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde omfattar ärenden som rör:

 • Fysisk planering av mark
 • Lantmäterimyndighet
 • GIS-teknik (geografiskt informationssystem)
 • Adresser
 • Lägenhetsregister
 • Ortnamn och namnvård
 • Fastighetsrättslig rådgivning
 • Övergripande miljöfrågor och miljösamordning
 • Kommunägda byggnader, mark, gator, gång- och cykelvägar
 • Lokalförsörjning
 • Trafiksäkerhetsåtgärder
 • Parkeringsreglering
 • Naturvård
 • Vattenvård

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande är Martin Hårsmar (M).

Nämnden sammanträder varje månad utom januari, juli och augusti.

Handlingar och protokoll

Vi publicerar protokoll från sammanträdena samt aktuella handlingar inför kommande sammanträde. Ibland innehåller dessa handlingar personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen GDPR kan vi därför inte publicera dessa dokument i sin helhet på hemsidan.

Information om hur man kan ta del av originalprotokoll går att få via samhällsbyggnadsnämndens kansli som nås via kommunens servicecenter, telefon 0586-610 00.

Föredragningslista 2024-05-14

 1. Informationsärende - Politisk referensgrupp Nobelprojekten
 2. Verksamhets- och ekonomirapporter 2024
 3. Handlingsplan och konsekvensbeskrivning för att nå en budget i balans
 4. Äskande från KF verksamhetspott avseende volymökning för den växande staden
 5. Äskande från KF verksamhetspott för volymökning vid övertagande av verksamheter
 6. Yttrande - Framtida organisationstillhörighet för verksamheterna i nuvarande Folkhälsonämnd
 7. Resor till och från fritids för vissa särskoleelever
 8. Återremiss - taxa för hyra av upplåten offentlig plats Karlskoga kommun
 9. Rapport Internkontroll Styrdokument ekologisk hållbarhet
 10. Framtagande av ny energiplan för Karlskoga kommun
 11. Beslut lokal trafikföreskrift om parkering på Mykrisvägen
 12. Internkontroll - Felanmälan inom Teknik och Fastighet
 13. Information från samhälle och serviceförvaltningen
 14. Informationsärende - Uppdatering beläggningsarbeten asfalt
 15. Rapport från ledamöter
 16. Informationsärende - Hundlatriner
 17. Statusuppdatering om pågående projekt - Lunnedet, broar, Kulturskolan
 18. Inkomna handlingar
 19. Delegationsbeslut

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Sammanträdesdatum 2024

 • 23 januari - extra nämndsammanträde
 • 13 februari
 • 19 mars - Bofors Hotel
 • 16 april
 • 29 april - extra nämndsammanträde
 • 14 maj
 • 11 juni
 • 16 september (måndag)
 • 16 oktober (onsdag)
 • 19 november
 • 11 december (onsdag)

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder tisdagar klockan 13.00 (undantaget möte i september, oktober och december).

 • 19 mars Nämnddag - budget - Bofors Hotel
 • 24 september Verksamhetsuppföljning


Hjälpte informationen på denna sida dig?