Till Karlskogas startsida

Ansök och säga upp plats

Du registrerar din ansökan via e-tjänsten "Ansöka om plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem". Ansökan av fritidsplats ska göras i så god tid som möjligt.

Ansökan om lovplats i fritidshem

Om du endast har behov av omsorg under skolloven, exempelvis om du inte vill att ditt barn som i vanliga fall går hem själv efter skolan ska vara ensam en hel dag, kan du ansöka om lovplats. Det ska göras senast två veckor före varje lov för att du ska vara garanterad en plats. Du ansöker via blanketten Lovplats och lämnar den på barnets skola.

Kostnaden är 50 kronor per barn och dag och du betalar för de dagar du anmält oavsett om platsen används eller inte.

Växelvist boende

Om ditt barn har växelvist boende vid delad vårdnad och båda vårdnadshavarna är i behov av barnomsorg så ska båda vårdnadshavarna göra varsin ansökan om plats till förskola/pedagogisk omsorg och delar då på platsen.

Om ditt redan har en plats i förskola/pedagogisk omsorg eller fritidshem och ni som vårdnadshavare separerar ska ni fylla i blanketten Delad barnomsorgsplats samt uppdatera inkomstuppgifter och schema.

Ansöka till fristående fritidshem

Vill du att ditt barn ska gå på det fristående fritidshemmet Knattehuset ansöker du direkt hos dem.

Säga upp plats

Så här fungerar uppsägning av plats i fritidshem, både när önskan kommer från dig som platsinnehavare och oss som kommun.

Uppsägning från platsinnehavare

Du säger upp plats i fritidshem i e-tjänsten Säga upp plats. Uppsägningstiden är återstående dagar av månaden. Du betalar avgift under uppsägningstiden även om barnet lämnar platsen tidigare.

Gäller inte uppsägningen båda vårdnadshavarna ska du kontakta placeringsassistenterna. Om den ena vårdnadshavaren säger upp sin del av platsen betalas hela platsen av den andra vårdnadshavaren.

Vid uppsägning av plats i fritidshem under sommaren måste uppehållet vara minst tre månader. Uppsägning kan inte heller ske under lov. Om behov uppstår inom tre månader blir du efterdebiterad från och med den dag barnet lämnade platsen.

Uppsägning från kommunen

Karlskoga kommun har rätt att säga upp en barnomsorgsplats om inte kraven uppfylls, exempelvis om:

  • Platsinnehavaren inte betalar sin avgift. Undantag kan göras om amorteringsplan upprättas och följs. Ny plats erbjud inte så länge skulden finns kvar med undantag om amorteringsplan finns upprättad och följs.
  • Platsinnehavaren missköter inlämnande av schema, inkomstuppgifter, intyg.
  • Barnet inte nyttjar platsen i fritidshem utan giltigt skäl under två månader.

Skyddade personuppgifter

Har vårdnadshavare efter beslut av skattemyndigheten beviljats adresskydd eller skyddad identitet ska du meddela det i samband med ansökan om fritidshem. Du kan inte ansöka via via e-tjänster utan använder blanketten "Ansökan om barnomsorg" och skickar den till angiven adress.

Du kan även ta direktkontakt med placeringsassistenterna via kommunens Servicecenter på telefon 0586-610 00.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?