Logotyp för Karlskoga kommun

Österledskolan 7-9

Österledskolan är en 7-9-skola belägen i östra delen av Karlskoga. Eleverna i upptagningsområdet kommer från såväl hyreshus och villor i närområdet som från småhusbebyggelse på landsbygden. På skolan går även Karlskoga Grundsärskolas enhet 7-9, med upptagningsområde över hela kommunen.

På Österledskolan har vi visionen att alla elever ska nå så långt som möjligt i sin utveckling, trivas och uppleva skolan som meningsfull. Vi har höga förväntningar på alla elever och på varandra. Vi tycker det är viktigt med goda relationer mellan skolans vuxna, eleverna och hemmen. Det finns en organisation på skolan som sätter detta i fokus. På Österledskolan finns rutiner för att skapa en god arbetsmiljö med hög tillgänglighet, ordning och arbetsro. Vårt främsta fokus är den hälsofrämjande skolutvecklingen.

Vår verksamhet vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det innebär att våra lärare har kännedom om relevant kunskap och forskning, strävar efter att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och ställer sig positiva till externt vetenskapligt stöd. För att öka den pedagogiska och sociala tillgängligheten för våra elever kommer vi framåt att arbeta med att kompetensutveckla kring formativ bedömning och arbetssätt, tillgänglig lärmiljö samt NPF (neurospsykiatriska funktionsnedsättningar). Målet är att skapa en skola som är inkluderande och tillgänglig utifrån varje elevs individuella behov och förutsättningar.

Vi är en modern skola som har tillgång till och kan använda moderna verktyg och digitala resurser för lärandet. Digitaliseringen förändrar ständigt vårt arbetssätt på Österledskolan. Att den digitala kompetensen ska vara hög hos våra lärare och elever ser vi som mycket viktigt för att vi ska anpassa oss till den digitala verklighet som finns i vårt samhälle.

På Österledskolan tar vi hand om varandra och bidrar alla till att elever och vuxna mår bra i sin vardag och lyckas i sitt arbete.

De mål som står beskrivna i verksamhetsplanen ska ses som inriktningsmål under innevarande läsår. Vi utvecklar våra mål fortlöpande och i takt med vårt eget lärande. Våra mål är resultat av en ständigt pågående lärprocess.

Välkommen till Österledskolan!

Frånvaroanmälan

Sjukanmälan sker i första hand via appen Tieto edu eller via e-post.

Kontaktuppgifter

E-post: osterledskolan@karlskoga.se

Telefonnummer:
Expedition: 0586-613 71

Besöksadress:
Solhagsvägen 5

Namn: Karin Edman

Titel: Rektor

Hjälpte informationen på denna sida dig?