Till Karlskogas startsida

Samspel – medborgare och förtroendevalda

I Karlskoga kommun har vi utvecklat en strategi för att förbättra medborgarnas delaktighet och möjlighet till inflytande i det demokratiska systemet. Detta är avgörande för att stärka demokratin och öka förståelsen för prioriteringar samt utveckla ett hållbart samhälle.

En grundläggande princip är att medborgarna ska ha rätt att bli hörda och ges goda förutsättningar att delta i dialoger. Kommunen strävar efter att skapa en breddad grund för politiska beslut och att återkoppla resultatet av dialogerna till deltagarna och i möjligaste mån till media.

För att nå detta mål har vi i Karlskoga kommun en välutvecklad kommunikationspolicy, som präglas av öppenhet, bemötande, tillgänglighet, tillförlitlighet och kostnadseffektivitet. Policyn kompletteras med kommunikationsstrategier, grafiska profilprogram, handböcker för webbplatsen och kommunikationsplaner för olika förvaltningar och verksamheter.

I Karlskoga kommun finns politiska beslut för medborgardialog och medborgardialog för unga. De bygger på principer för att bidra till delaktighet och förståelse för politiska beslut och ett breddat beslutsunderlag. För att uppnå detta ska det vara tydligt när, var och hur medborgardialogen genomförs. Det ska också erbjudas varierande former av dialog för att så många som möjligt ska kunna delta. De grupper som har svårare att göra sin röst hörd i samhället ska ges särskilda förutsättningar för deltagande.

Förtroendevaldas synlighet och tillgänglighet är viktiga faktorer för att upprätthålla en god kommunikation och dialog med medborgarna. Det är allvarligt när förtroendevalda utsätts för hat, hot och våld på grund av sitt politiska uppdrag, eftersom det hotar det demokratiska samtalet och i förlängningen vår demokrati.

I Karlskoga kommun är det viktigt med medborgarnas delaktighet och öppenhet, det är en grundläggande förutsättning för att bygga tillit till det demokratiska systemet. Medborgardialog och kommunikation är nyckelord för oss i Karlskoga kommun i det aktiva arbetet för att skapa en öppen och demokratisk kommun.

Hjälpte informationen på denna sida dig?