Till Karlskogas startsida

Karlskoga kommuns styrmodell

En styrmodell är ett ramverk för att styra, följa upp, analysera och utveckla en organisations verksamheter. En styrmodell i sig är neutral och ska fungera oavsett politikens innehåll och över tid. Det är vad man fyller styrmodellen med som ska spegla vad den rådande politiska majoriteten vill uppnå.

Grön pyramid visar hur Karlskoga kommuns styrmodell ser utFörstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Syntolkning av bilden

En pyramid med fyra nivåer visar verksamhetens grunduppdrag och lagstiftning. Från toppen; Kommunfullmäktige - vision, kommunfullmäktige - fullmäktigemål, nämndmål och längst ner förvaltningsmål/aktiviteter.

Vision

Visionen är det högsta beslutsdokumentet i styrkedjan och gäller för all verksamhet i Karlskoga kommun samt de helägda kommunala bolagen. Visionen följs upp och aktualitetsprövas minst vid varje ny mandatperiod. Visionens innehåll konkretiseras i fullmäktigemålen.

Karlskoga är den kloka, välkomnande och innovativa kommunen.

Ta del av vår vision

Fullmäktigemål

Kommunfullmäktige styr kommunen med ett begränsat antal kommunövergripande mål som speglar vilka politiskt prioriterade utvecklingsområden som man vill fokusera på under mandatperioden. Fullmäktigemålen gäller för samtliga eller flera av nämnderna. De berörda nämnderna och styrelsen ska ha formulerade mål som är kopplade till fullmäktigemålen. Nämnderna rapporterar regelbundet till fullmäktige hur det har gått med måluppfyllelsen samt de relevanta resultat som nämnden har utifrån sitt grunduppdrag som fullmäktige efterfrågar. Kommunens helägda bolag ska bidra till kommunfullmäktigemålen där deras verksamhet berörs. Bolagen ska varje år redovisa hur väl man bidragit till måluppfyllelsen i samband med årsredovisningen.

Här kan du ta del av kommunfullmäktigs mål

Nämndmål

Nämndmålen är nämndens/styrelsens konkretisering av åtagande gentemot kommunfullmäktige samtidigt som de är en ”beställning” till verksamheten vad som ska uppnås och när. Nämnden har utöver sitt ansvar gentemot kommunfullmäktiges mål också ett stort ansvar för sitt grunduppdrag det vill säga det som ryms inom nämndens reglemente. Nämnden ska ha mål både utifrån sitt ansvar gentemot fullmäktige men också egna mål som bidrar till nämndens utveckling av sitt systematiska kvalitetsarbete samt uppföljning av ekonomi och personalansvar. Förvaltningen rapporterar regelbundet till nämnden graden av måluppfyllelse med analys av orsaker till uppnådda resultat som ger nämnden stöd att fatta rätt beslut och styra verksamheten till önskat resultat.

Förvaltningsmål samt aktiviteter

När de politiska målen är fastställda ska verksamheterna planera hur de tänker bidra till att målen uppfylls genom att vid behov formulera konkretiserande delmål. Samt att planera och genomföra aktiviteter. Dessa formuleras och följs upp i en verksamhetsplan.

Syfte

Syftet med styrmodellen är att säkerställa att den politiska viljeinrikt­ningen får genomslag i verksamheterna, att skattepengarna hanteras på bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås och att god ekonomisk hushållning säkras.

Styrmodellen ska bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från visionen till det dagliga arbetet i verksamheterna.

Genom ett tydligt och välkänt styrsystem för hur man styr blir det enklare för chefer och medarbetare att fokusera på vad politiken styr emot - det vill säga själva innehållet – kommunens vision och mål.

Ytterst handlar det alltså om Karlskogabornas möjligheter att utöva inflytande på politiken och de kommunala verksamheterna.

Mål- och resultatstyrning

Karlskoga kommun tillämpar mål- och resultatstyrning. Ett mål är en beskrivning av ett önskvärt läge eller ett resultat som kommunen vill uppnå.

Det viktigaste med mål- och resultatstyrning är att;

  • politiken tydliggör vad som är viktigt att uppnå
  • resurser och ambitionsnivåer anpassas till varandra
  • chefer och medarbetare vet vad politiken vill uppnå och anpassar sina aktiviteter utifrån detta
  • verksamheternas resultat kontinuerligt följs upp och analyseras
  • avvikelser åtgärdas och ligger till grund för kommande planeringar
  • kunna presentera resultat för kommuninvånarna

Hjälpte informationen på denna sida dig?