Till Karlskogas startsida

Samhällsutveckling

Vår kommun har ett brett uppdrag och olika roller, såsom arbetsgivare, serviceaktör, demokratiaktör och samhällsbyggare. Vi står inför utmaningar som demografisk utveckling och urbanisering, samtidigt som vi måste hantera oförutsedda händelser som kriser.

Vi förväntas inte bara tillfredsställa dagens behov utan också agera för en hållbar utveckling som skapar förutsättningar för framtida generationer. Som samhällsbyggare är det viktigt att samarbeta med lokalsamhället i form av föreningar, kultur och näringsliv. Vi måste också upprätthålla samverkan på regional och nationell nivå. Som kommun är det vår uppgift att fungera som katalysator för att olika verksamheter i kommunen fungerar tillsammans för att skapa attraktivitet, tillväxt och en hållbar utveckling.

Strategi för hållbar utveckling

I Karlskoga kommun görs mycket för att främja en hållbar utveckling, det finns två enheter som verkar kommunövergripande för social och ekologisk hållbarhet samt två kommunägda bolag som arbetar med delar av de kommunövergripande målen men även har egna hållbarhetsprogram. I Karlskoga har vi också ett bra samarbete med näringsliv och civilsamhälle.

Social hållbarhet

I Karlskoga kommun arbetar vi aktivt med social hållbarhet och samverkan över förvaltningar och bolag. Exempel på framgångsrika insatser är Effektiv samordning för trygghet (EST) och Effektiv samordning för integration (ESI). EST arbetar med trygghetsskapande insatser, exempelvis återkommande kampanjer där medborgarna får ge inspel om hur tryggheten i den offentliga miljön kan förbättras. ESI ska samla viktiga aktörer för att informera varandra och samla fakta inom området för att kunna handla och genomföra integrationsarbetet på ett effektivt sätt.

Karlskoga och Degerfors har en gemensam folkhälsonämnd sedan 2004 som arbetar med att skapa god hälsa genom hela livet. Kommunen ingår också i Överenskommelse om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018-2023. Anläggningar som badhus, idrottsstadion, och ridanläggning, samt fritidsbanken och verksamheterna Rymden och Dansa Pausa främjar en god folkhälsa.

Karlskoga kommun genomför jämställdhetsanalyser och flera kommunala enheter är HBTQI-certifierade. Rådet för funktionshinderfrågor är ett samråds-, informations- och referensorgan för övergripande planeringsfrågor och kommunen har en enhet för social hållbarhet/folkhälsofrågor.

Karlskoga kommun arbetar aktivt med social hållbarhet, god folkhälsa och jämställdhet genom samverkan och breda insatser.

Ekologisk hållbarhet

I Karlskoga kommun arbetar vi aktivt med ekologisk hållbarhet. Vi har ett relativt nytt miljöprogram (2021) som beskriver målsättningar och aktiviteter för att minska utsläpp och öka den ekologiska hållbarheten. Miljöprogrammet har fem fokusområden: klimat, resursanvändning, vatten, samhällsplanering och biologisk mångfald.

I kommunen pågår många aktiviteter för att minska kommunens utsläpp, som exempelvis att successivt byta ut kommunens fordon, pilotprojekt med lådcyklar för varutransporter och satsningar på mer klimatvänliga och biologiskt gynnsamma skötselmetoder inom skogsbruk och gräsmarker.

I Karlskoga arbetar vi aktivt när det gäller klimatanpassning genom att skapa fördröjningsdammar för dagvatten och förnya ledningsnätet rörande vatten och avlopp samt dagvatten för att bättre hantera eventuella skyfall i framtiden.

Arbetet med cirkulär ekonomi ingår också i det nya miljöprogrammet där kommunen ska öka mängden återanvända produkter, material och avfallsmassor. Bland annat pågår ett arbete med att centralisera möbelhanteringen genom en möbelpool och en återbruksblogg på intranätet där kommunens verksamheter kan lägga ut annonser på överblivna möbler eller andra produkter, eller söka efter specifik produkt.

Vi har en enhet för ekologisk hållbarhet som arbetar med kunskap- och metodstöd för att öka den ekologiska hållbarheten i kommunens egna verksamheter. Karlskoga Energi & Miljö AB arbetar också systematiskt med att minska sin klimatpåverkan och har en övergripande vision att tillsammans bli Sveriges mest hållbara företag senast 2040.

Karlskoga kommun har med sitt nya miljöprogram och alla pågående aktiviteter visat på ett stort engagemang för att öka den ekologiska hållbarheten i kommunen. Det är viktigt att fortsätta arbetet med att minska utsläpp och öka återanvändning och materialåtervinning för att skapa en mer hållbar framtid för alla.

Civilsamhälle, näringsliv och kultur

Karlskoga kommun är en av Sveriges mest föreningsvänliga kommuner, med ett brett föreningsliv, stark idrottsrörelse och rikt kulturliv. Vi stöttar ideella föreningar som främjar demokrati, inkludering, folkhälsa, jämställdhet och bidrar till att göra Karlskoga till en attraktiv kommun att leva och bo i.

Vi har också ett starkt näringslivsklimat och arbetar hårt för att tillgodose näringslivets kompetensförsörjningsbehov. Vi har ett nära samarbete med företagarföreningar och deltar aktivt i samarbetet med Business Region Örebro. Vi har även tagit fram Timbanken, där företagare får fem kostnadsfria timmar med en affärsrådgivare.

Inom kulturområdet bedriver vi en rik programverksamhet vid bibliotek och konsthall, och vi garanterar samtliga barn i grundskolan minst en professionell kulturupplevelse per årskurs. Vi tillhandahåller även lokaler för musik, teater, dans, konstutställningar och bio.

Vi är stolta över att vara en kommun som verkligen satsar på civilsamhälle, näringsliv och kultur, och vi fortsätter att arbeta hårt för att göra Karlskoga till en ännu mer attraktiv kommun för invånare, föreningsliv och näringsliv.

Hjälpte informationen på denna sida dig?