Till Karlskogas startsida

Kvalitetsutveckling

En av kommunens främsta uppgifter är att erbjuda högkvalitativ välfärdsservice till dess invånare. För att uppnå detta behöver alla kommunanställda arbeta tillsammans för att ständigt förbättra och utveckla verksamheten. En systematisk kvalitetsutveckling är avgörande för att möta kraven från brukare och medborgare och driva verksamhetsutveckling framåt.

Styrmodellen

Karlskoga kommuns styrmodell fungerar som en strategi för kvalitetsutveckling och säkerställer att den politiska viljeriktningen förverkligas på ett ekonomiskt hållbart sätt. Kvalitetsutveckling sker genom ständiga förbättringar, digitalisering och innovation. I Karlskoga kommun finns en gemensam kvalitetshandbok som beskriver förhållningssätt och konkreta metoder för att arbeta med systematisk kvalitetsutveckling.

Digital transformation

Kommunen strävar också efter att öka sin samhällsservice genom digitalisering och ser digitaliseringen som ett hjälpmedel för verksamhetsutveckling. En digitaliseringsstrategi har införts för att öka kommunens förmåga att hantera förändringar och erbjuda invånarna bättre service.

Kvalitetsgrupp för stärkt samverkan

Karlskoga har en kvalitetsgrupp med representanter från varje förvaltning. Kvalitetsgruppen arbetar med kvalitetsfrågor över hela kommunens verksamhetsområden. Nätverket arbetar också med gemensamma kundresor, i syfte att synliggöra och ge förslag till förbättringar allt med brukarcentrerat fokus. Dessutom har kommunen en kvalitets- och projektenhet som central stödfunktion. Det finns även ett digitaliseringsråd som samverkar med alla förvaltningar för att samordna inköp av digitala tjänster och implementation av insatser kopplat till digitalisering.

Kvalitetsutveckling – en central del i Karlskoga kommun

Sammanfattningsvis är kvalitetsutveckling en mycket central del av Karlskoga kommuns verksamhet, och kommunen arbetar ständigt med att förbättra sina metoder och processer. Genom innovation och samverkan med brukare och andra aktörer strävar kommunen efter att hitta nya lösningar som svarar mot behoven och efterfrågan i vardagen och omvärlden.

Hjälpte informationen på denna sida dig?