Till Karlskogas startsida

Om strandskydd

Strandskyddet gäller i hela landet och vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i vattenområdet. Länsstyrelsen kan utöka strandskyddet upp till 300 meter, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften.

Du hittar strandskyddsreglerna i  miljöbalken. Bor du inom detaljplanerat område kan strandskyddet vara upphävt. 

Inom strandskyddat område är det förbjudet:

  • uppföra nya byggnader, gäller även bygglovsfria byggnader
  • ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där, gäller även bygglovsfria åtgärder
  • gräva, spränga eller på annat sätt förbereda för sådana åtgärder,
  • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv.

Anläggningar eller anordningar som är förbjudna kan till exempel vara bryggor, pirar, staket, grillplats och parkeringsplatser. Andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv kan vara att fälla träd, muddra, lägga upp massor eller gödsla.

Om det finns ett särskilt skäl i enlighet med miljöbalken kan en få dispens från strandskyddet. De särskilda skälen är att området:

  • är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
  • är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg,
  • behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
  • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
  • behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet,
  • behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Även om du får ett beslut om dispens, gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Undantag från strandskyddet

Länsstyrelserna kan besluta om vissa undantag från strandskyddet. I Örebro och Värmlands län har man beslutat om följande undantag:

För kompletteringsåtgärder inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter och inom en angiven tomtplats (har ett beslut om tomtplats tagits i en tidigare dispens måste den placeras inom den om den är mindre än det tillåtna avståndet) krävs ingen strandskyddsdispens. Hela byggnaden ska finnas inom avståndet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?