Till Karlskogas startsida

Checklista - det här behöver vi för att handlägga ditt ärende

Här kan du läsa om hur du ansöker om strandskyddsdispens, eller strandskyddsansökan som det också kallas. Tänk på att lämna in alla handlingar som krävs i ditt ärende från början, vi kan inte handlägga ditt ärende förrän det är komplett.

Alla ärenden är unika, därför kan vi behöva fler handlingar för att kunna ta beslut. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

Ansökningsblankett

Du behöver skicka in en ansökan till oss, fyll i och skicka in aktuell blankett och tillhörande handlingar.

Situationsplan

Situationsplan (även kallad tomtkarta) i skala 1:400, 1:500 eller 1:1 000,där följande framgår:

 • Väderstreck
 • Fastighetsbeteckning
 • Befintliga byggnader
 • Nya byggnader/tillbyggnader
 • Avstånd till tomtgräns från nya byggnader/tillbyggnader
 • Avstånd mellan byggnader
 • Bryggans placering med mått
 • In- och utfarter
 • Höjdkurvor
 • Markera områden som eventuellt ska fyllas/schaktas

Se exempel och läs mer om olika ritningar och handlingar.

Översiktskarta

Översiktskartan ska innehålla information om:

 • Väderstreck
 • Fastighetsbeteckning
 • Aktuell fastighet eller del av fastighet markeras

Fotografier

Fotografier från platsen som visar befintliga förhållanden, så som befintliga byggnader och markförhållanden.

Sektion/detalj brygga

Beskrivning och ritning på hur bryggan kommer att se ut. Typ sektionsritning, detaljritning med mått på bryggan.

Tomtplatsavgränsning

I ett beslut om strandskyddsdispens krävs att det ingår en avgränsning av den tomtplats eller den mark som får användas.

Önskad tomtplatsavgränsning ska markeras på karta (översiktskarta eller situationsplan). Tillväxt- och tillsynsnämnden kan besluta om annan tomtplatsavgränsning än önskad.

Fri passage

I ett beslut om strandskyddsdispens ska fri passage lämnas mellan strandlinjen och den byggnad eller anläggning man fått dispens för.

Markera fri passage vid strandlinjen, minimum 25 meter, där allmänheten har tillträde på karta (översiktskarta eller situationsplan).

Beskrivning av åtgärd/plats

Skriftlig beskrivning av till exempel storlek, material, placering, behov av att gräva, fylla ut, typ av brygga, nuvarande användning och befintliga byggnader.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?