Till Karlskogas startsida

Bakgrund till Karlskogas vision

Ett omfattande bakgrundsarbete har genomförts inför framtagandet av visionen. Arbetet pågick under 2017-2018.

Arbetet inleddes med att politiken (kommunstyrelsen) definierade varför ska vi ha en gemensam vision, vad ska vi använda visionen till och hur ska vi använda visionen:

  • Varför? - Den ger riktning, visar väg och skapar en gemensam målsättning.
  • Vad? - Det är vårt högsta beslutsdokument, vi styr kommunen i en gemensam riktning och attraherar medborgare till Karlskoga med den.
  • Hur? - Den ska fungera som en röd tråd i kommunens styrning och bidra till att synliggöra Karlskoga för omvärlden på ett positivt sätt.

Bakgrundsarbetet bestod av en rad aktiviteter:

Vision 2020

Ett arbete med att gå igenom underlag från framtagande av tidigare vision genomfördes. En analys av hur den tidigare visionen har förankrats och använts gjordes under hela processen med framtagandet.

Nulägesanalys

En nulägesanalys av hur Karlskogas förutsättningar ser ut utifrån vår omvärld och det sammanhang vi befinner oss togs fram med hjälp av Kairos Future som är ledande inom denna typ av kartläggningar.

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning av hur andra kommuner har arbeta med att ta fram en ny vision genomfördes och lärdomar av dessa togs med i arbetet.

Referensgrupper

Referensgrupper utsågs utifrån en målgruppsanalys de målgrupper som blev inbjudna att delta i workshops var; föreningslivets representanter, näringslivets representanter, deltagare ur kommunens samtliga ledningsgrupper, integrationsnätverk, allmänhet inklusive pensionärsråd, ungdomar på Möckelngymnasiet Metodstöd för genomförandet av att ta fram underlag till visionen gjordes och valet blev en metod som kallas för ”fyra rum”. Deltagare i workshopen fick i ett gemensamt rum information om intentionen, bakgrunden och förutsättningar. I rum två fick deltagare i små grupper arbeta med att beskriva det önskade Karlskoga med en känsla ”så känns Karlskoga om 20 år” i nästa rum fick deltagarna beskriva Karlskoga som en person, med hjälp av ett stort urval kända personligheter genom tiderna fick man beskriva vilka personlighetsdrag man önskar förknippas Karlskoga med om 20 år. I sista rummet fick deltagarna slutligen hitta på egna löpsedlar om vad som skrivs i tidningar om Karlskoga 20 år framåt både i lokaltidningar, kvällstidningar och internationell press. Syftet var att med en kreativ process få fram ett positivt framtida önskeläge av Karlskoga som plats.

Information

Information gavs på olika sätt under hela processens gång genom kontakt med lokalpressen och inslag i tidningen, informationskampanjer på sociala medier, webben och deltagande på event (kultur- och föreningskalaset, näringslivsträffar). Under en sex månaders period låg också en webbfråga ute på karlskoga.se där de personer som inte hade möjlighet att delta i referensgrupper kunde gå in och fritt beskriva sitt Karlskoga om 20 år.

Allt material som kom fram under processen bearbetades och klustrades och kokades ner till det som kom att bli innehållet i Karlskogas vision - den välkomnande, kloka och innovativa kommunen. Underlaget togs upp till beslut i Karlskogas kommunfullmäktige som beslutade att anta visionen i december 2019.

Hjälpte informationen på denna sida dig?