Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Överklaga ett beslut

Det är en grundläggande kommunalrättslig princip att alla slutliga kommunala beslut kan överklagas.

För att veta hur ett typiskt kommunalt beslut kan överklagas måste man först känna till kommunens rätt att fatta beslut i olika frågor grundar sig på antingen det som kallas "den allmänna kommunala kompetensen" i 2 kapitlet, kommunallagen eller på att det i en särskild lag (speciallag) står att beslut i frågor som lagen behandlar skall fattas av kommunen. 

Låter det krångligt?
Vi försöker förklara enklare!

Kommunala beslut kan överklagas genom något som kallas laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Till en början är det mycket enkelt, alla beslut som grundar sig på den kommunala kompetensen som ges i kommunallagen och som fattas med stöd av kommunallagen överklagas genom laglighetsprövning.

Det krångliga och kanske svåra börjar när det gäller beslut som fattas med stöd av en speciallag. Här styr regler i lagtexten överklagandet. Saknas regler, överklagas beslutet genom så kallad laglighetsprövning, det vill säga man granskar beslutets överensstämmande med lagtexten.

Det finns lagar som innehåller fullständiga hänvisningar till om ett beslut överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Innan vi mer ingående beskriver och förklarar kommunallagen och de speciallagar som styr överklagandet får du här en snabbguide över vägen för ett överklagande.

Snabbguide

Laglighetsprövning

 • Hur? = Skriftligt.
 • Vem får klaga? = Kommunmedborgare.
 • Vart skickas överklagan? = Förvaltningsrätten.
 • Inom vilken tid? = Tre veckor från anslag om justerat protokoll sattes upp.
 • Prövningens omfattning? = Beslutets laglighet.
 • Prövningens effektupphäva? = Beslutet kan kvarstå, ändras eller upphävas.

Förvaltningsbesvär

 • Hur? = Skriftligt
 • Vem får klaga? = Den beslutet angår, om det gått personen emot
 • Vart skickas överklagan? = Adresseras till överprövande instans men lämnas in till kommunen
 • Inom vilken tid? = Tre veckor från att den klagande fick del av beslutat
 • Prövningens omfattning? = Beslutets laglighet och lämplighet
 • Prövningens effektupphävas? = Beslutet kan kvarstå, ändras eller upphävas

Speciallag
I en mängd olika lagar som behandlar olika frågor finns bestämmelser som säger att det är kommunen som fattar alla eller vissa beslut enligt just den lagen. Genom det utpekandet får kommunen kompetens inom det sakområdet. Sådana här bestämmelser finns till exempel i:

Uppdaterad 2015-08-27