Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Förvaltningsbesvär

Om du vill klaga på ett beslut som fattas av kommunen är det viktigt att veta att man skiljer på om det var rätt av kommunen att fatta beslutet (laglighetsprövning) eller om man tycker att själva beslutet var felaktigt (förvaltningsbesvär).

Beslut fattade med förvaltningslagen som grund överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär. Förvaltningsbesvär kan bara lämnas in av den som personligen berörs av beslutet. Exempel på beslut som kan överklagas är beslut om byggnadslov, socialt bistånd och dispens från kommunens sophämtning.

Vid denna typ av beslut är kommunen skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du skall göra för att överklaga, kommunen skall ge så kallad besvärshänvisning genom vilken du får veta hur du överklagar och vart du ska skicka ditt överklagande.

Förvaltningsbesväret ska lämnas till den beslutsfattande nämnden senast tre veckor från det man tagit del av beslutet. Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och också själva sakfrågan.

Ansvariga på kommunen - det kan vara en nämnd, ett utskott eller en tjänsteman - bedömer om ärendet ska omprövas eller inte. Om kommunen kommer fram till att beslutet inte ska omprövas hos dem, skickas det vidare till förvaltningsrätten respektive Länsstyrelsen. Det finns alltså en möjlighet att en överklagan leder direkt till att ett ärende omprövas av kommunen.

Så här överklagar du genom förvaltningsbesvär

I ditt överklagande ska följande information finnas:

  • vilket beslut du överklagar
  • varför du anser att beslutet är oriktigt och ange hur du vill att beslutet ska ändras
  • ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer

Överklagandet ska vara skriftligen undertecknat av dig eller av den person du gett fullmakt att företräda dig.

Du kan använda blankett för överklagan av beslut, som du hittar härWord.

Överklagandet skall skickas till:

Karlskoga kommun
xxx nämnden
691 83 Karlskoga

Du har rätt att få hjälp att överklaga beslut av kommunen. Vill du ha hjälp med att överklaga eller om något är oklart är du välkommen att höra av dig till den nämnd som har fattat beslutet eller kommunkansliet.

Uppdaterad 2015-11-25