Till Karlskogas startsida

Lotteritillstånd

Kultur- och fritidsnämnden är registreringsmyndighet för lotterier som anordnas i Karlskoga kommun. Ideella föreningar med allmännyttigt ändamål som uppfyller kraven för 6 kap. §2 i spellagen kan få lov att sälja lotter för att finansiera del av sin verksamhet.

Alla lotterier i Sverige styrs av spellagen. Här får du en beskrivning av vad som gäller för registrering av lotterier som ansöks via Karlskoga kommun.

Vem kan ansöka om registrering?

Av 6 kap. 9 § spellagen framgår att registrering får endast ges till en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som

  1. enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål inom landet
  2. bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål
  3. inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens eller trossamfundets verksamhet eller syfte och
  4. för sin verksamhet behöver intäkter från spel

Krav för registrering enligt 6 kap. 9 § av spellagen

En juridisk person som uppfyller de angivna kriterierna och som är verksam huvudsakligen inom Karlskoga kommun, får, efter registrering hos kommunen, tillhandahålla lotterier om

  1. lotteriet tillhandahålls bara inom Karlskoga kommun
  2. lotteriet inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag
  3. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls
  4. det för lotteriet finns en utsedd kontaktperson

Registrering av lotteri

En registrering ska avse en viss tid. Registreringen får beslutas för höst fem år. Värdet av en kontant vinst eller varor i ett registreringslotteri får uppgå till högst
1 prisbasbelopp. Värdet av insatserna i ett sådant lotteri får uppgå till högst
33 ⅓ prisbasbelopp under en femårsperiod. Värdet av vinsterna i lotteriet ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde i lotteriet.

Registering av lotteri görs vi e-tjänsten:
Ansökan om registrering för lotteri enligt 6 kap. § 9 spellagen - e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kostar en registrering?

En registrering för upp till fem år kostar 500 kronor + kontrollantarvode som uppgår till 3 % av lotteriets omsättning. Registreringsavgiften debiteras i samband med ansökningen av registreringen och kontrollantarvodet debiteras din förening i samband med lotteriredovisningen.

Lotteriansvarig

Din förening utser en kontaktperson som är ansvarig för lotteriet och som godkänns av Karlskoga kommun. Lotterikontrollant utses av Karlskoga kommun.

Behöver en förening alltid ha registrering för lotteri?

En allmännyttig ideell förening får anordna lotteri utan att ha en registrering om lotteriet äger rum i samband med en speciell tillställning och inom ett avgränsat område. Värdet av varje insats får då vara högst 1/6000 av prisbasbeloppet och värdet av högsta vinsten får vara högst 1/6 av prisbasbeloppet.

Exempel på lotterier som inte kräver att föreningen har en registrering kan vara lotterier i den egna föreningslokalen, marknader och tipspromenader.

Lotteriredovisning

Lotteriredovisning ska ske inom en månad efter dragning. Föreningens kontaktperson, lotterikontrollanten och föreningens kassör ska fylla i och signera redovisningsblanketten som sedan skickas till kommunens handläggare enligt nedanstående adress.

Redovisningen skickas till:
Karlskoga kommun
29. Kultur- och fritidsförvaltningen
Bokningskonsulent
691 83 Karlskoga

Anmälan om start av lotteri


Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på denna sida dig?