Till Karlskogas startsida

Ansök om stöd

Personer med funktionsnedsättning har rätt till stöd och hjälp av samhället. Ansökan om stöd görs till kommunen och kan i första kontakten vara muntligt eller skriftlig.

Det man behöver uppge till att börja med när man gör en ansökan är vem ansökan gäller och varför det behövs stöd eller hjälp. Det är bara den som behöver hjälpen, eller vårdnadshavare, god man eller förvaltare som kan ansöka.

En av kommunens handläggare kommer då att boka in ett möte. Gäller det barn kan första mötet hållas med vårdnadshavare utan barnet, men det bokas alltid ett möte där barnet är med eftersom hänsyn tas till vad barnet själv tycker.

Hur utredning genomförs

De behov av stöd och hjälp som uppgetts utreds och prövas utifrån två lagstiftningar, dels lagen om stöd och service (LSS) och socialtjänstlagen (sol).

Under utredningstiden kan handläggaren behöva olika intyg, till exempel från en läkare, för att kunna genomföra utredningen. När ärendet är klart får den enskilde ta del av utredningen och får också ett beslut, antingen bifall eller avslag. Vid ett bifall utformas stödet utifrån det som kommit fram i utredningen. Vilken typ av hjälp som beviljas, och hur den hjälpen utformas, beror helt på den sökandes behov.

Boende med särskild service

Om boende med särskild service, till exempel gruppbostad, beviljats kommer en plats erbjudas så snart det finns en ledig plats. Det går inte att kräva att få en viss plats på ett visst boende, men det går bra att komma med önskemål.

Vid avslag har man möjlighet att överklaga beslutet. Handläggaren informerar då mer om hur man gör.

Vad är LSS och SoL och vem berörs?

Lagen om stöd och service (LSS)

Syftet med lagen är att om du har en omfattande funktionsnedsättning har du
rätt att få stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. LSS består av tio insatser.

Vem kan beröras av LSS?

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och medför betydande svårigheter i den vardagen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Om du inte har rätt till stöd enligt LSS eller har behov som LSS inte täcker, kan din ansökan istället prövas enligt SoL.

Socialtjänstlagen (SoL)

För att du ska ha rätt till insatser krävs bland annat att du har en funktionsnedsättning, som leder till svårigheter i vardagen som du inte kan lösa själv eller på annat sätt. Socialtjänstlagen begränsar inte vilken insats du kan ansöka om, utan du kan själv beskriva vilket stöd du behöver.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?