Till Karlskogas startsida

Hemvård - vård i hemmet

Du kan få hjälp från kommunen med det som du inte klarar av själv. I första hand ges hjälpen i ditt hem. 

Det som du kan få hjälp med i hemmet är bl.a. följande insatser:

  • Tvätt
  • Bäddning
  • Matdistribution
  • Inköp
  • Hjälp med personlig hygien
  • På- och avklädning, sängbäddning
  • Promenad
  • Måltidshjälp
  • Förflyttningar
  • Städ

När ditt behov blir omfattande och inte kan tillgodoses med hjälp och stöd i hemmet, kan du ansöka om vård och omsorgsboende.

Så går det till att ansöka

När du får behov av hjälp och stöd i hemmet vänder du dig till Karlskoga kommun, antingen via vår e-tjänst för stöd och omsorg eller via kommunens servicecenter. Du lämnar då en anmälan om ditt behov samt dina kontaktuppgifter. Senast två dagar efter att du har lämnat din anmälan, kommer du att kontaktas av en biståndsbedömare.

Ibland räcker det med ett telefonsamtal och ibland behöver handläggaren boka ett hembesök hos dig. Under hembesöket samlar biståndsbedömaren in information om ditt behov och du informerar om vilka insatser du vill ansöka om. Det är endast du som kan ansöka om insatser för dig själv. Om du på grund av sjukdom inte har insikt om din situation eller saknar förmåga att själv framföra en ansökan, behöver du ha en god man, ombud eller förvaltare.

Efter hembesöket gör biståendsbedömaren en utredning om ditt behov. Utredningen kan utmynna i ett bifall, det vill säga att du blir beviljad den hjälp du ansöker om eller ett avslag/delavslag om biståndsbedömaren gör bedömningen om till exempel att ditt behov kan tillgodoses på annat sätt.

Ditt ärende kommer att hanteras skyndsamt.

Om du får ett bifall, innebär det att hemvården kommer att börja utföra de beslutade insatserna inom några dagar. En genomförandeplan kommer att tas fram tillsammans med dig. Syftet med planen är att ni kommer överens om på vilket sätt insatserna ska utföras.

Om du får ett avslag, har du möjlighet att överklaga beslutet.

Överklaga beslut

Om din ansökan avslås har du rätt att överklaga beslutet. Då skriver du ner det du tycker är felaktigt och varför och lämnar detta till handläggaren. Handläggaren kan hjälpa dig med överklagan. En första bedömning görs om det kommit fram nya uppgifter eller tidigare felaktigheter som kan ändra beslutet. I så fall tas beslutet upp för ny prövning direkt. I annat fall skickas överklagan till förvaltningsrätten för prövning.

För dig som är anhörig

Som anhörig till en person som behöver hjälp och stöd, kan du vara behjälplig och anmäla behovet. Du tar kontakt med Karlskoga kommuns servicecenter, antingen på telefon eller genom formuläret ”Anmälan”. Du lämnar dina kontaktuppgifter samt beskriver vad du vill göra anmälan om. Senast två dagar efter att du lämnat din anmälan kommer du att kontaktas av biståndsbedömare. För att din anmälan ska utmynna i en ansökan om stöd och hjälp, tas en kontakt med den som är i behov av stödet. Det är endast personen som ansökan avser, alternativt en legal ställföreträdare, som kan ansöka om insatser. Som anhörig har du per automatik inga rättsliga befogenheter att agera som ställföreträdare. Läs mer om legala ställföreträdare på sidan "God man och förvaltare".

Du som vårdar eller stödjer en närstående kan själv behöva stöd och hjälp. Du anmäler det via Karlskoga kommuns servicecenter och kommer sedan att kontaktas av en handläggare. Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i. Mer information om stöd till anhöriga i Karlskoga kommun hittar du på sidan Anhörigstöd.

Sekretess

Alla uppgifter som kommer till socialtjänsten är sekretessbelagda. Det innebär att ingen utomstående har rätt att ta del av vad som skrivits eller kommit till socialtjänstens kännedom utan medgivande från den som informationen berör.

Hjälpte informationen på denna sida dig?